รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดน้ำเคือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ

ผู้ศึกษาค้นคว้า              นายคณสรรค์  บรรดาศักดิ์

สถานที่ติดต่อ               โรงเรียนวัดน้ำเคือง   อำเภอทับคล้อ  

         จังหวัดพิจิตร

ปีที่ศึกษาค้นคว้า          พ.ศ.2553  

 

บทคัดย่อ

 

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนวัดน้ำเคือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต
2
 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่
6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ใช้
ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6
  โรงเรียนวัดน้ำเคือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ที่มีต่อการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
6

ประชากรที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2553
โรงเรียนวัดน้ำเคือง อำเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร
  จำนวน 16 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่
6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน
(
t-test
for dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

                1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่
6  (E1/E2) มีค่าเท่ากับ  83.06 / 82.22
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
80/80

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่
6   หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่
6  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์