Tense

รูปภาพของ sss29208
1. THE PRESENT TENSE
1.The present simple Tense โครงสร้าง S+V.1(s,es)
หลักการใช้
1) ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำๆ เป็นประเพณีและเป็นนิสัย (Repeated actions , customs and habits)
- He visits his family every weekend. (repeated action)
- Ethiopians celebrate Christmas on 7 January. (custom) 
- He goes to be at nine o'clock every night. (habit)
2) ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ (universal truth)
- The earth goes round the sun.
- The sun rises in the east and sets in the west.
- The sun shines by day ; the moon shines by night.
3) ใช้กับความสามารถ (ability)
- He plays the guitar very well.
- That man speaks English as well as he speaks his own language.
4)  ใช้แทน Future หลังคำ if , unless, in case ในขณะที่ประโยคเงื่อนไข และคำ when , until, as soon as , before , after
- If the weather is fine tomorrow , we shall have a picnic.
- We shall go out when the rain stops.
- We can't begin playing as soon as the whistle blows.
- I shall eat before he arrives.
5) คำกริยาบางคน เราจะไม่ใช้รูป present continuous tense แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะกำลังเกิดขึ้นหรือกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันก็ตาม เช่น
verb to be --- I am late now. กริยาเหล่านี้แบ่งออกเป็น 6 ชนิดคือ
5.1) กริยาที่บ่งภาวะที่บังคับไม่ได้ (verb for states over which we have no control)
ได้แก่ กริยา see , hear , feel , taste , smell เช่น
- I see that it is raining again.    
- I hear someone knocking at the door.
- This towel feels very soft.
- This soup tastes good.
- His breath smells bad.
5.2) กริยาที่แสดงความนึกคิด (verb for ideas) เช่น know(รู้) , understand(เข้าใจ) , think(คิด) , believe(เชื่อ) , disbelieve(ไม่เชื่อ) , suppose(สมมุติ) , doubt(สงสัย) , agree(เห็นด้วย), disagree(ไม่เห็นด้วย) , realize(ตระหนัก) , consider(พิจารณา) , notice(สังเกต) , recognize(จำได้) , forget(ลืม) , remember(จำ) , recall(ระลึกได้) เช่น
- He now knows as much about the lesson as you do.
- I believe what he is saying is true.
- We agree to his suggestion.
- The teacher considers him as an industrial srtudent.
- I dony recall where I met him.etc.
5.3) กริยาที่แสดงความชอบและความไม่ชอบ (Verbs for liking and disliking) เช่น like(ชอบ) , dislike(ไม่ชอบ) , love(รัก) , hate(เกลียด) , detest(ชิงชัง) , prefer(ชอบ) , forgive(ยกโทษ) , trust(ไว้ใจ) , distrust(ไม่ไว้ใจ) เช่น
- I like the movie I saw yesterday.
- She detests people who are unkind to animals.
- We prefer to go out without him.
- I distrust this young lady. etc.  
5.4) กริยาที่แสดงความปรารถนา (verbs for wishing) เช่น wish(ปรารถนา) , want(ต้องการ) , desire(ปรารถนา)  เช่น
- He wishes to leave as early as possible.
- She wants to go to Italy.
- We all desire happiness and health.
5.5) กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Verbs of possession) เช่น possess(เป็นเจ้าของ) , have(มี) , own(เป็นเจ้าของ) , belong to(เป็นของ) เช่น
- He possesses two new cars.  
- She has more money than she needs.
- I own several actres of land.
- This bicycle belongs to my brother. 
5.6) กริยาเฉพาะบางคำ (Certain other verbs) เช่น be(เป็น อยู่ คือ) , appear(ปรากฎ) , seem(ดูเหมือน) , mean(หมายความว่า) , please(พอใจ) , displease(ไม่พอใจ) , differ (แตกต่าง) , depend (ขึ้นอยู่กับ , พึ่งพา) , resemble (ดูเหมือน) , deserve(สมควรได้รับ) , refuse (ปฏิเสธ) , result(ส่งผลให้) , suffice(พอเพียง) , consist of(ประกอบด้วย) , contain(ประกอบด้วย) , hold(บรรจุ) , fit(เหมาะสม คู่ควร) , suit(เหมาะสม) เช่น
- She is very selfish.  
- He resembles his father.
- She refuses to marry him.
- New Zealand consists of two islands.
- The pink dress she is wearing suits her.etc..
6) ใช้กับ adverbs of time ดังต่อไปนี้
often(บ่อยๆ) , always(เสมอๆ) , sometimes(บางครั้ง) , usually(โดยปกติ) , generally(โดยปกติ), normally(โดยปกติ) , frequently(บ่อยๆ) , rarely(แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , seldom(แทบจะไม่เคยนานๆครั้ง) , scarcely(แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , hardly(แทบจะไม่เคย) , never(ไม่เคย) , in general(โดยปกติ) , now and again(บางครั้งบางคราว) , from time to time(บางครั้งบางคราว) , occasionally(บางโอกาส) , as a rule(ตามกฎ) , once a week(สัปดาห์ละครั้ง) , once a month (เดือนละครั้ง) , twice a week(สองครั้งต่อสัปดาห์) , three times a week(สามครั้งต่อสัปดาห์) , every day(ทุกวัน) , every other day(วันเว้นวัน) , every (night / month, week/year/Thursday) เช่น
- He is never late for school.
- He always studies grammar in the morning.
- She visits her parents every month.
 ***รูปประโยคของ Present Simple คือ กริยาในช่องที่หนึ่ง ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s, หรือ es ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ และ I กริยา ไม่ต้องเติม s

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์