7 wonders of the world.

ระบบสุริยะจักรวาลมีดาวเคราะห์ ทั้งหมด 9 ดวง และหนึ่งในนั้นคือ ''ดาวโลก'' เป็นดาวที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ภายในดาวโลกมีสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่เกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ สิ่งปลูกส้างที่สำคัญของโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากถูกแบ่งเป็นยุคสมัย มียุคโบราณ ยุคกลาง และยุคปัจจุบัน สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วได้จดบันทึกว่เป็นมรดกของโลกมีทั้งหมด 7 สิ่ง หรือเรียกว่า 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก (7 wonders of the world) แบ่งตามยุคสมัย เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าถึงอยากที่จะทำเป็นสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก ว่ามีสถานที่อะไรบ้าง และมีที่มาอย่างไร ทำไมถึงได้ชื่อว่าเป้นมรดกของโลก

 

 

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ( Seven Wonders of the World ) คือสิ่งที่ก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งยิ่งใหญ่และมีความโดดเด่น มีการกล่าวถึง เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ครั้งแรกในช่วง ราว 5 ศตวรรษก่อนคริสต์กาล จากนั้นก็มีกอ้างถึงอีกครั้งโดยชาวกวีเชื้อสายกรีกในราวปีศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์กาล เรียกว่า เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ จากนั้นต่อมาก็มีการทำบันทึกเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางและยุคปัจจุบัน แต่ไม่หลักฐานชัดเจนที่จะระบุผู้จัดทำบันทึกได้

การแบ่งประเภทของสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

การแบ่งประเภทของสิ่งมหัศจรรย์ในโลก สามารถจำแนกออกเป็นหลายสาขา เช่น สิ่งมหัศจรรย์สาขาภูมิศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ สาขาจิตรกรรม สถาปัตยกรรม สาขาชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์

การจัดแบ่งสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม หรือในด้านการก่อสร้าง สามารถบ่งออกได้เป็น 3 ยุค หรือ 3 สมัย คือ

สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยโบราณ
สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยกลาง
สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยปัจจุบัน

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 101 คน กำลังออนไลน์