การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

 

ชื่อเรื่อง        การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย      นางจุรี  แก้วประจุ  ครูวิทยฐานะชำนาญการ

สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านชุมโลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4

ปีการศึกษา   2553

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ(3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชุมโลง จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 10  คน  ใช้เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน 50 ข้อ  การศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ก่อนและหลังเรียน  โดยการทดสอบค่าที (t – test) ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนใช้ค่าดัชนีประสิทธิผล(EI) และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

ผลการวิจัย พบว่า

      1.ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.88 / 84.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้

      2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีคะแนนเฉลี่ย 13.10 หลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีคะแนนเฉลี่ย 41.40 และเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

      3.ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.764 หมายความว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญทางการเรียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 76

      4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีความความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมในระดับมากที่สุด (= 4.29 ) 

 

..

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

เห็นด้วยกับผลวิจัยครับ Smile

น่าสนใจครับ

เป็นแนวทางที่ดีมาก

เป็นงานที่น่าสนใจดีนะค่ะ  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์