การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

 

ชื่อเรื่อง        การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย      นางจุรี  แก้วประจุ  ครูวิทยฐานะชำนาญการ

สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านชุมโลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4

ปีการศึกษา   2553

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ(3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชุมโลง จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 10  คน  ใช้เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน 50 ข้อ  การศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ก่อนและหลังเรียน  โดยการทดสอบค่าที (t – test) ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนใช้ค่าดัชนีประสิทธิผล(EI) และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

ผลการวิจัย พบว่า

      1.ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.88 / 84.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้

      2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีคะแนนเฉลี่ย 13.10 หลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีคะแนนเฉลี่ย 41.40 และเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

      3.ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.764 หมายความว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญทางการเรียน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 76

      4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีความความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมในระดับมากที่สุด (= 4.29 ) 

 

..

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

เห็นด้วยกับผลวิจัยครับ Smile

น่าสนใจครับ

เป็นแนวทางที่ดีมาก

เป็นงานที่น่าสนใจดีนะค่ะ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 199 คน กำลังออนไลน์