Page 6

 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
  • การจัดระเบียบสังคมไทยในสมัยสุโขทัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1.ชนชั้นผู้ปกครอง ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระบรมศานุวงศ์ และขุนนางข้าราชการ

2.ราษฎร ได้แก่ ไพร่หรือไพร่ฟ้า และทาส ส่วนชาวต่างชาติสมัยนี้ก็มิได้รังเกียจที่จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่นอกจากนั้นพระสงฆ์ยังได้รับการยกย่องให้สูงกว่าคนธรรมดาด้วย

 

 

ลักษณะทางสังคม
  • สังคมสุโขทัยประกอบด้วยชนชั้นต่างๆ ดังนี้

  • 1) พระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของอาณาจักร เป็นผู้พิพากษาสูงสุดในการวินิจฉัยข้อพิพาทต่างๆ มีหน้าที่

บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร ดูแลช่วยเหลือการประกอบอาชีพ ทรงปกครองบ้านเมืองโดยยึดมั่นในหลัก

ธรรม ทรงส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงเป็นผู้นำกองทัพบังคับบัญชาไพร่พล ปกป้องประเทศ

เมื่อเกิดศึกสงคราม

 

  • 2) เจ้านายและขุนนาง

ศิลาจารึกหลักที่ 1 เรียกว่า "ลูกเจ้าลูกขุน" หมายความรวมถึงกลุ่มพระราชวงศ์และขุนนาง ซึ่งมีส่วนช่วย

เหลือพระมหากษัตริย์ในการปกครองเมืองต่างๆ ช่วยรับผิดชอบการควบคุมกำลังคน สามารถนำไพร่พลมา

ทำงานให้แก่รัฐทั้งในยามปกติและในยามสงคราม

 

  • 3) พระสงฆ์

พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำหน้าที่สั่งสอนอบรมให้ประชาชนอยู่ในศีลธรรม มีเมตตากรุณา 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันและกัน ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานไปฝากไว้กับพระสงฆ์ เพื่อเล่าเรียนหนังสือ

และหลักธรรมพระพุทธศาสนา วัดจึงเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กชาย โดยมีพระสงฆ์เป็นครูอบรมสั่งสอน

ไปในตัว พระสงฆ์ได้รับความเคารพศรัทธาจากประชาชนทุกชนชั้น เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา 

ที่สำคัญคือการบวช เป็นที่ปรึกษาเมื่อผู้ใดมีเรื่องคับข้องใจ ช่วยหาทางไกล่เกลี่ยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ตามหลักธรรม และเป็นผู้นำชักจูงให้ร่วมมือทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ พระสงฆ์จึงเป็นที่พึ่งของ

สังคมทั้งทางโลกและทางธรรม

 

  • 4) ประชาชน

ประชาชนคือกลุ่มชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชนชั้นที่อยู่ใต้การปกครอง ศิลาจารึกหลักที่1 ใช้คำว่า "ลูกบ้านลูก

เมือง" หรือ "ไพร่" เป็นแรงงานด้านเกษตรกรรม สร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน ก่อสร้าง

ถาวรวัตถุต่างๆ และทำหน้าที่เป็นทหารป้องกันประเทศในยามสงครามด้วย

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์