Page 7

 
การปกครองสมัยสุโขทัย
  • การปกครองแบบพ่อกับลูกและแบบธรรมราชา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของการปกครองสมัยสุโขทัย ยังผลให้

ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นต่างๆ เป็นไปอย่างใกล้ชิด พระสงฆ์มีบทบาทสำคัญเชื่อมโยงชนชั้นผู้ปกครอง คือ 

พระมหากษัตริย์ เจ้านายและขุนนาง กับประชาชนซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้การปกครองให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดย

การอบรมสั่งสอนให้ชนทุกชั้นยึดมั่น ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาในแนวทางเดียวกัน

การดำเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบสุข พระมหากษัตริย์ทรงให้ความยุติธรรมอย่างเสมอ

หน้าแก่ประชาชน ให้เสรีภาพในการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มีสิทธิ

ในทรัพย์สินที่ตนหามา และมีสิทธิที่จะยกทรัพย์สินนั้นๆ ให้เป็นมรดกแก่บุตรของตนได้

ในศิลาจารึกหลักที่ 1 มีข้อความที่สะท้อนให้เห็นว่า วัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์กลาง

ของสังคม เป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กชาย เป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรม ประณีตศิลป์ และคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา วัดเป็นที่ชุมนุมพบปะสังสรรค์

ของประชาชนทุกชนชั้นในวันสำคัญทางศาสนา และในเทศกาลวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ เช่น ไปฟังธรรม ทำบุญ

ในวันพระ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ไปทอดกฐิน ไปร่วมงานบวชญาติมิตร วัดกับชาวบ้านมีความ

ผูกพันกันอย่างใกล้ชิด การสร้างวัดถือกันว่าเป็นกุศลได้บุญมาก และเป็นเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูลด้วย คน

สุโขทัยจึงมุ่งทำบุญด้วยการร่วมมือร่วมใจกันสร้างหรือปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์