Page 8

 
 
 
 
ลักษณะทางวัฒนธรรม
  • วัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความเจริญของบ้านเมืองโดยได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียหลายอย่างผสมผสาน

กับพุทธศาสนา จนกลายเป็นรากฐานของมรดกของไทยมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเภณีต่าง ๆ ได้แก่ พิธีวัน

วิสาขบูชาพิธีทำบุญเข้าพรรรษา ออกพรรษา การทอดกฐิน พิธีจองเปรียง ( ลอยพระประทีป ) ซึ่งทำกัน

ในวันเพ็ญเดือน 12 เดิมเป็นพิธีของพราหมณ์ หรือปัจจุบันเรียกว่า การเผาเทียนเล่นไฟ พิธีจรดพระนังคัล 

พิธีสงกรานต์ ตรียำปวาย( การโล้ชิงช้า ) เป็นต้น

ด้านขนบธรรมเนียบประเพณี
 
  •  ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนในสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยสุโขทัยจะเกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากคนไทยในกรุงสุโขทัยนับถือพระพุทธศาสนากันอย่างกว้างขวาง  ทำให้พระพุทธศาสนาเข้ามามี
 
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสุโขทัยอย่างมากมาย  เช่น ประเพณีการสร้างวัดในเขตพระราชวัง  ประเพณีทำบุญเข้าพรรษา  ออกพรรษา
 
รักษาศีล  ฟังเทศน์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เป็นต้น
 
  •  ขนบธรรมเนียมประเพณีของสุโขทัยเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่  การละเล่นรื่นเริง  ประเพณีการเผาเทียนเล่นไฟ  และพระ
ราชพิธีต่าง ๆ เช่น  พระราชพิธีลอยพระประทีป  เป็นต้น
 
  •  อาณาจักรสุโขทัยได้สร้างแบบแผนของการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน  ตลอดจนได้สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม  เช่น  โบราณสถาน  โบราณ
วัตถุ  ไว้มากมายเป็นมรดกตกทอดให้กับอาณาจักรไทยในยุคหลังต่อ ๆ มา  ทั้งในด้านศาสนา  ศิลปกรรม  ด้านภาษาและวรรณกรรม  และ
 
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือที่เรียกกันว่า  มรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัย
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์