Kingdom Protista

Kingdom Protista
เป็นพวกโพรทิสต์  คือ  eukaryote  ที่คล้ายสัตว์ (โพรโทซัว)  คล้ายพืช  (สาหร่าย)  และคล้ายฟังไจ  (ราเมือก)
โพรโตซัว
1. Diplomonadida  เป็น  eukaryote  ชั้นต่ำ  ไม่มี  organelle  มี  flagellum  หลายเส้น  มี 2 นิวเคลียส  เช่น  Giardia  เป็นปรสิตในลำไส้คน
2. Paeabasala  เป็น  eukaryote  ชั้นต่ำ  ไม่มี  organelle  มี  flagellum  2  เส้น เยื่อหุ้มเซลล์เป็นลอนๆ  เช่น  Trichonympha  ที่อยู่ในลำไส้ปลวกแบบ  mutualism  คอยย่อย  cellulose,   Trichomonas    ที่ทำให้ติดเชื้อในช่องคลอด
3. Euglenozoa  คือพวกที่เคลื่อนที่โดย  flagellum  เช่น  Euglena  ซึ่งมี  eyespot  ไว้ตอบสนองต่อแสง  และมี  chloroplast  จึงเป็นผู้ผลิตซะส่วนใหญ่,  Trypanosoma  เป็นปรสิตนำโรคเหงาหลับ
4. Alveolata  คือพวกที่มี  alveoli  เป็นช่องเล็กๆไม่รู้หน้าที่  อยู่ใต้เยื่อหุ้มเซลล์
4.1  Dinoflagellate  มี 2  flagellum  ทำให้เกิดปรากฎการณ์  red tide  หรือขี้ปลาวาฬ  มีความเป็นพิษต่อทะเล  ทำให้สัตว์น้ำตายได้
4.2  Apicomplexa  เป็นปรสิตมี  organelle  ไว้แทงโฮสต์  ม่มี  organelle  สำหรับเคลื่อนที่  เรียกอีกอย่างว่าพวก   sporozoa  เช่น  Plasmodium  ก่อโรคมาลาเรีย (ไข้จับสั่น)  มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ
4.3  Ciliate  ใช้  cilia  เคลื่อนที่  มีความหลากหลายมาก  เช่น  Paramecium,  Vorticella,  Stentor
5. Rhizopoda   คือพวกที่เคลื่อนที่ด้วยเท้าเทียม  (pseudopodium)  เช่น  Amoeba,  Entamoeba  ที่สำคัญคือ  E. histolytica  ทำให้เกิดโรคบิดมีตัว,  E. gingivalis  อยู่ตรงฟันช่วยกินแบคทีเรีย,  E.  coli  คอยกินแบคทีเรียที่ทำให้เกิดแก๊สในลำไส้
โพรโทซัวอยู่ในไฟลัม  Protozoa  และจำแนกออกตามโครงสร้างที่ใช้เคลื่อนที่เป็น  4  กลุ่ม
1.เคลื่อนด้วย  flagellum  เช่นพวก  Euglenozoa  อย่างยูกลีนา
2.เคลื่อนด้วย  cilia  เช่นพวก  Ciliate  อย่างพารามีเซียม
3.เคลื่อนด้วย  pseudopodium  เช่นพวก  Rhizopoda  อย่างอะมีบา
4.ไม่มีโครงสร้างเคลื่อนที่  คือพวก  sporpzpa  อย่างพลาสโมเดียม
สาหร่าย  เป็นผู้ผลิตกำลังสูงที่สุดบนโลก  มีรงควัตถุสังเคราะห์ด้วยแสงชนิดต่างๆกันบรรจุอยู่ใน  chloroplast
1. Stramenopila  เป็นสาหร่ายที่เซลล์สืบพันธ์มี  2  flagellum  เส้นหนึ่งมีขน  อีกเส้นไม่มี  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม คือ
1.1  สาหร่ายสีน้ำตาล  มีสาร  align  เป็นสาหร่ายที่โครงสร้างซับซ้อนที่สุด  เช่น  Pedina,  Laminaria,  Fucus  (3  ตัวนี้มีโพแทสเซียมสูง)  Sargussum  (สาหร่ายทุ่น มีไอโอดีนสูง),  Kelp  (มีขนาดใหญ่โตมโหฬารมาก)
1.2 Diatom เป็นสาหร่ายเซลล์เดียว มีผนังเซลล์เป็นสองฝาประกบกัน เป็นสารพวกซิลิกา เมื่อตายไปทับถมในทะเล เรียก diatomaceous earth มักใช้ขุดมาทำอุตสาหกรรมขนาดกลาง เช่น เครื่องแก้ว ยาขัดโลหะ ยาสีฟัน เครื่องกรอง ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. Rhodophyta หรือสาหร่ายสีแดง ไม่พบระยะที่มี flagellum มีสาร agar, carrageenan จึงสกัดออกมาทำวุ้นได้ เช่น Porphyra (จีฉ่าย, โนริ)ใช้ทำอาหาร, Gracillaria (สาหร่ายผมนาง) ใช้ผลิตวุ้น
3. Chlorophyta หรือสาหร่ายสีเขียว เช่น Cholorella, Scenedesmus ทั้งสองมีโปรตีนสูง, Spirogyra (เทาน้ำ) ใช้ทำอาหาร, Acetabularia ใช้ศึกษาเรื่องนิวเคลียส, Volvox เป็นก้อน colony กลมๆ, Chlamydomonas, Chara (สาหร่ายไฟ) เป็นสาหร่ายที่ใกล้ชิดกับพืชมากที่สุด
ราเมือก (กลุ่ม mycetozoa) ต่างจากฟังไจ ตรงที่กินแบบ phagocytosis หรือเขมือบ (ฟังไจกินแบบหลั่งน้ำย่อยแล้วดูดซึม) และเคลท่อนที่ได้ (ฟังไจเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่อาศัยการเจริญอย่างรวดเร็วเพื่อครอบครองพื้นที่) เป็น decomposer เช่น Stemonitis, Physarum เป็นปรสิตในพืช เช่น Plasmodiophora ทำให้เกิดโรครากโป่งในกะหล่ำปลี ราเมือกมี 2 แบบ คือ
1. Plasmodial slime mold เป็นก้อน มีหลายนิวเคลียส
2. Cellular slime mold เป็นเซลล์เดี่ยวอยู่อิสระ มี 1 นิวเคลียส
ราเมือกอยู่ในไฟลัม Myxomycophyta ส่วนสาหร่ายแบ่งออกเป็นดิวิชันต่างๆ คือ
1. Chlorophyta สาหร่ายสีเขียว เช่น Chlorella, Scenedesmus
2. Phaeophyta สาหร่ายสีน้ำตาล เช่น Kelp
3. Chrysophyta สาหร่ายสีน้ำตาลแกมเหลือง หรือสีทอง คือ Diatom
4. Euglenophyta คือ พวกยูกลีนา
5. Rhodophyta สาหร่ายสีแดง เช่น Porphyra 
6. Pyrrophyta สาหร่ายสีเปลวไฟ คือ Dinoflagellate  
       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์