จุฬาฯ รับตรงแบบพิเศษรอบ 2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์

 
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตประเภทรับตรงแบบพิเศษรอบ 2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 8 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2555
 
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          2.1สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
          2.2สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
          3.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการฝึกซ้อม
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.เป็นผู้ที่มีคะแนนครบทุกวิชาในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2555 ที่จัดสอบโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2554 และวันที่ 18-22 ธันวาคม 2554 ได้แก่วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษาหรือวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาเฉพาะ(ทฤษฎีและทักษะ)โดยมีผลสอบคะแนนวิชาเฉพาะ(ทฤษฎีและทักษะ) ดังนี้
          5.1สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ 
          -วิชาทฤษฎีนฤมิตศิลป์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 วิชาทักษะนฤมิตศิลป์(เรขศิลป์)ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
          5.1.2สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ 
          -วิชาทฤษฎีนฤมิตศิลป์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 วิชาทักษะนฤมิตศิลป์(นิทรรศการศิลป์)ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
          5.2สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
          -วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก วิชาทฤษฎีดนตรีสากล/ดุริยางคศิลป์ตะวันตกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 วิชาทักษะดุริยางคศิลป์ตะวันตกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2555(รอบที่ 2)พร้อมติดรูปถ่าย
          2.รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 
          ส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ที่ศูรย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า โครงการรับตรงปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมระบุสาขาวิชาและวิชาเอกที่สมัคร
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์