แม่ฟ้าหลวงรับเรียนป.ตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555


           หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ
           - บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน)Aviation Services 50 คน
           - บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)Aviation Operations   40 คน


           คุณสมบัติของผู้สมัคร
           1. เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
           2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
           3.เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
           4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
           5. เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ต้องเป็นผู้มีร่างกายไมผิดปกติหรือพิการ ไม่เป็นโรคผิวหนัง สายตาไม่ผิดปกติ ไม่บอดสี การได้ยินเสียงของหูปกติ ระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่ผิดปกติ ระบบจิตประสาทดี
           6.เป็นผู้ที่กำลังศึกษา/ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
           7. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
           - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00
           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.00
           8. เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป รวมกัน 2 ตอน ไม่น้อยกว่า 90คะแนน

           รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย หากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 7-8 ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก


           หลักฐานการสมัคร
           1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ลงลายมือชื่อและติดรูปถ่าย
           2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร/ไปรษณีย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
           3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
           4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
           5. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
           6. หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร
           7. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT
           8. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) เท่านั้น)


           การสมัคร
           สมัครออนไลน์ (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น.)
           - สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้) โดยระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมการสมัครให้เป็นจำนวนเงิน 300บาท
           - สั่งพิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
           - ลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่ายในใบสมัคร และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555) ดังรายชื่อต่อไปนี้
          1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
          2. ธนาคารกรุงไทย
          3. ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
          - เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
          - ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
          1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
          2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร/ไปรษณีย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
          4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
          5. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
          6. หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร
          7. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT
          8. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  (การปฏิบัติการทางการบิน) เท่านั้น)
           ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ถึง เรียน หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100(ใบสมัครระดับปริญญาตรี)


 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 112 คน กำลังออนไลน์