การออมทรัพย์และการลงทุน

         

แบบทดสอบการออมทรัพย์และการลงทุน 

1. "การออมทรัพย์" มีความหมายว่าอย่างไร
นำรายได้ส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายมาเก็บออมไว้
เ ป็นรายงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของกำไรสะสมในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นรายงานประกอบข้อมูล
งบที่แสดงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่ากิจการมีสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าไร
เ ป็นรายละเอียดหมายเหตุซึ่งเป็นคำอธิบายหรือเป็นรายละเอียดเพิ่มเติม โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินประกอบรายการ

2. สิ่งจูงใจที่ทำให้เกิดการเก็บออมคือข้อใด
อยากได้รถ
อยากได้บ้าน
อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง
ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของเงินออม ไม่ ถูกต้อง
ทำให้เป็นคนรู้จักเก็บออม
ทำให้ไม่มีเงินไว้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
ทำให้มีเงินสำรองไว้ใช้เวลาเดือนร้อน
ทำให้สิ่งที่คิดไว้ในอนาคตเป็นจริงขึ้นมาได้

4. ข้อใดคือการปฏิบัติเกี่ยวกับการออมที่ดี
ไม่ทำงบประมาณรายได้ - รายจ่าย
นำรายได้ไปใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
นำรายได้จากการออมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
นำเงินออมไปลงทุนเพื่อผลประโยชน์อย่างถูกวิธี

5. เหตุใดจึงต้องมีการทำงบประมาณรานได้ - รายจ่าย
เพื่อจะได้รู้ว่ามีเงินเหลือเก็บเท่าใด
เพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละเดือนมีเงินเท่าไร
เ พื่อจะได้นำเงินไปเที่ยวในที่อยากไป
เพื่อที่จะได้นำเงินไปซื้อของที่อยากจะได้

6. ถ้าต้องการให้เงินออมปลอดภัย มีสภาพความคล่องตัวสูงควรจะทำอย่างไร
นำไปฝากไว้กับผู้ปกครอง
นำไปลงทุนค้าขายกับเพื่อน
นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน
นำไปเก็บไว้ในออมสินที่ห้องของตนเอง

7. การนำเงินออมไปซื้อผักผลไม้มาขายที่ตลาดจัดเป็นวิธีการออมอย่างไร
นำไปฝากไว้กับผู้อื่น
นำไปลงทุนทำธุรกิจ
ลงทุนด้วยหลักทรัพย์
นำไปต่อทุนจากกิจการอื่น

8. ข้อใดคือสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร
ธนาคารออมสิน
บริษัทประกันชีวิต
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

9. ตลาดการเงินนอกระบบคือข้อใด
การเล่นแชร์
การกู้เงินจากนายทุน
ตลาดหุ้น Over - the -Counter
ถูกทุกข้อ

10. การฝากเงินแบบออมทรัพย์เป็นอย่างไร
เป็นการฝากเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
การฝากเงินไว้กับธนาคารมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน
มีการได้รับดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปตามระยะเวลาการฝาก
เป็นการให้บริการที่สะดวกสบายทั้งการฝากและการถอน

11. การฝากเงินแบบใดที่ต้องตกลงกำหนดระยะเวลาการฝากระหว่างธนาคารกับผู้ฝาก
ฝากประจำ
ฝากออมทรัพย์
ฝากกระแสรายวัน
ฝากแบบสะสมทรัพย์

12. การประกันชีวิตแบบใดที่บริษัทจะจ่ายเงินให้ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันชีวิต
แบบตลอดชีพ
แบบออมทรัพย์
แบบกำหนดเวลา
แบบสะสมทรัพย์

13. เหตุใดจึงต้องมีการเลือกสถาบันการเงินที่มีบริการพิเศษให้ตรงกับความต้องการ
เพื่อความปลอดภัย
เพื่อความสบายใจ
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

14. ข้อใดคือการดำเนินงานของธนาคารออมสิน
รับฝากเงินออมสิน
ออกพันธบัตรออมสินและสลากออมสิน
รับฝากเงินออมสินเพื่อสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
ถูกทุกข้อ

15. บทบาทของธนาคารออมสินคือข้อใด
ทำหน้าที่ระดมเงินออม
การออกหนังสือค้ำประกัน
เป็นแหล่งเงินกู้ภายในประเทศของรัฐบาล
ถูกทั้งข้อ . และ ค.

16. เหตุใดจึงกล่าวว่าธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง
มีรัฐบาลเป็นประกัน
มีคนฝากเงินเป็นจำนวนมาก
มีสำนักงานสาขาเป็นจำนวนมาก
มีเจ้าหน้าที่บริการดีและเข้าใจลูกค้า

17. สถาบันการเงินที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ต้องการเก็บเงิน เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินร่วมกันคือสถาบันใด
ธนาคาร
บริษัทประกันชีวิต
สหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

18. วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างไร
ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์
รับฝากเงินจากสมาชิกเฉพาะการออมทรัพย์
ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามสภาพความจำเป็นในอัตราดอกเบี้ยสูง
เป็นการหารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายผลต่างคือกำไรของกิจการ

19. สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ดัดแปลงหลักการสำหรับนำมาใช้ในการดำเนินงานเป็นแบบใด
ไม่จำกัดอัตราดอกเบี้ยทุนเรือนหุ้น
ห้ามการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน
ควบคุมด้วยหลักเผด็จการแบบคนคนเดียว
เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจและไม่กีดกันการเข้าเป็นสมาชิก

20. การประกันตลอดชีพเป็นอย่างไร
การประกันที่สัญญาคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภายในระยะเวลา
การประกันชีวิตแบบไม่กำหนดขอบเขตของอายุสัญญาไว้อย่างชัดเจน แต่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันตลอดชีวิต
เป็นการประกันที่มีกำหนดเวลาของสัญญาที่แน่นอนหากผู้เอาประกันชีวิตอยู่ครบอายุสัญญาก็จะได้รับเงิน
บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นรายได้สำหรับเลี้ยงชีพให้แก่ผู้เอาประกัน โดยจ่ายเป็นงวด ๆ อย่างสม่ำเสมอภายในช่วงเวลาหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญา

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 

                                                       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์