การออมทรัพย์และการลงทุน

 

            
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการออมทรัพย์
นอกจากรายได้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดการออมโดยตรงแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการ
ออมทรัพย์ ทำให้การออมทรัพย์ไม่อาจทำได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก
1. สุขภาพ เพราะสุขภาพมีผลกระทบต่อการใช้เงิน เมื่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ ก็จะทำให้เงินออม
น้อยลงหรือไม่มีเงินออมเลย
2. จำนวนสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวใดมีจำนวนสมาชิกมาก ย่อมมีรายจ่ายมาก จึงทำให้การออม
ลดน้อยลง
3. นิสัยที่แตกต่างกันในการซื้อหรือการใช้เงิน ผู้บริโภคที่ชอบซื้อของง่าย หรือ ใช้จ่ายเงินอย่าง
สุรุ่ยสุร่าย ย่อมทำให้เงินออมลดน้อยลงหรือไม่มีเลย
4. ความสามารถและความปรารถนาในการออมทรัพย์ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถและความอดทน

                                                       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์