กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

  
         
   

Innocent  ที่มา  Kiss    กาพย์เห่เรือนี้สันนิษฐานว่าทรงพระราชนิพนธ์ เพื่อชมฝีพระหัตถ์ในการแต่งเครื่องเสวยของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้ประทานคำอธิบายความเป็นมาของกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานไว้ว่า รัชกาลที่ ๒ คงได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นตั้งแต่สมัยราชกาลที่ 1 เพื่อชมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  แต่ครั้งยังคงเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ  เจ้าฟ้าหญิงบุญรอด  ด้วยทรงมีความสามารถเป็นเลิศในการปรุงเครื่องเสวย  และเพื่อใช้เป็นบทเห่เรือเสด็จประพาสส่วนพระองค์กาพย์เห่บทนี้มิได้ชมขบวนเรือหรือชมธรรมชาติในการเดินทางแต่เป็นการเห่ชมเครื่องคาวผลไม้และเครื่องหวานเป็นสำคัญซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕  ได้ใช้กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานในการเห่เรือของทางราชกาลคู่กับบทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์                 Innocent ผู้แต่ง Tongue out    พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เป็นพระมหากษัตริย์ราชกาลที่ 2 ในพระบรมราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า  ฉิม  ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๓๑๐ ที่ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา  เมืองสมุทรสงคราม  เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงรับการยกย่องในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระองค์  วรรณคดีและศิลปะกรรมเจริญรุ่งเรืองมากพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวรรณศิลป์ พระราชนิพนธ์ของพระองค์หลายเรื่องมีความประณีตงดงามในเชิงอักษรศาสตร์และสามารถนำไปผสมผสานกับนาฏศาสตร์และดุริยางคศาสตร์ได้อย่างกลมกลืน  พระองค์ทรงฟื้นฟูการแสดงละคร โขน การขับร้อง และดนตรีให้มีระเบียบแบบแผนถูกต้องจนเป็นที่นิยมสืบต่อ