กลศาสตร์ของไหล

รูปภาพของ beesutam

 

ผลการเรียนที่คาดหวังที่ 3    สำรวจตรวจสอบ อภิปรายและคำนวณสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ความตึงผิว  ความหนืด การลอยตัว และ กฎของสโตกส์เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมในของไหลที่มีความหนืดได้
คำสั่ง   จงเลือกกากบาท ( X ) ตัวเลือก ก, ข, ค และ ง ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด

แบบฝึกทักษะเรื่องแรงตึงผิว

ตอนที่1  ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วเขียน O ล้อมรอบข้อนั้น

1. 1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1 ) ของเหลวยิ่งอุณหภูมิสูง ความตึงผิวยิ่งลดลง 2 ) ของเหลวที่มีจุดเดือดสูง ย่อมมีความตึงผิวสูง ข้อความใดถูกต้อง
ข้อ 1 เท่านั้น
ข้อ 2 เท่านั้น
ผิดทั้งสองข้อ
ถูกทั้งสองข้อ

2. ข้อความในข้อใดที่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ของแรงตึงผิว
การลำเลียงน้ำและอาหารในลำต้นของพืชตามท่อไซเลม
การเติมผงซักฟอกลงในน้ำเวลาซักผ้า
ปรากฏการณ์คะปิลลารี
การสูบน้ำหมึกเข้าปากกาหมึกซึมทั่วไป

3. ข้อใดไม่ถูกต้อง
น้ำสบู่จะมีความตึงผิวน้อยกว่าน้ำธรรมดา
ของเหลวที่ไม่มีสารอื่นเจือปน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความตึงผิวจะมาก
ความตึงผิวเป็นสมบัติอย่างหนึ่งที่จะพยายามยึดผิวของของเหลวไว้
ง. ความดันของของเหลวจะพยายามทำให้ของของเหลวขยายตัวออกไป

4. ถ้าใช้ลวดวงกลม ที่มีเส้นรอบวงเท่ากับ 0.25 เมตร ทดลองเรื่องความตึงผิวของของเหลว พบว่าออกแรงดึงลวดนี้ขนาด 0.05 นิวตัน จึงจะทำให้ลวดนั้นหลุดพ้นจากผิวของของเหลวได้พอดี จงหาค่าความตึงผิวของของเหลวนี้เป็นกี่นิวตันต่อเมตร
0.1
0.2
0.5
1.0

5. ในการคนของเหลวแต่ละชนิดนั้น จะออกแรงคนไม่เท่ากัน แสดงว่าของเหลวแต่ละชนิดมีแรงต้านภายในของของเหลวไม่เท่ากัน แรงต้านนี้ เรียกว่าอะไร ของของเหลว
แรงตึงผิว
แรงลอยตัว
แรงหนืด
แรงเสียดทาน

6. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง
ขณะที่วัตถุหยุดนิ่งในของเหลว แรงหนืดจะมากที่สุด
ข. ขณะที่วัตถุเคลื่อน อยู่ที่ระดับความลึกมากๆ ค่าแรงหนืดก็จะมากเป็นทวีคูณ
แรงหนืดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าของความเร็ว
แรงหนืดมีทิศไปทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

7. เมื่อทดลองหย่อนลูกกลมโลหะเล็กๆ ก้อนหนึ่งลงในของเหลวต่างๆชนิดกัน จะพบว่า
ก. ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะในของเหลวทุกชนิดมีค่าเท่ากันหมด
ข. ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะในของเหลวที่มีความหนืดสูงจะมีค่าน้อย
ค. ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะแปรผันตรงกับความหนืดของของเหลว
ง. ไม่มีข้อใดถูก

8. น้ำมันหล่อลื่นใดที่มีความหนืดมากที่สุด
SAE 50
SAE 40
SAE 30
SAE 20

9. ในการคนของเหลวแต่ละชนิดนั้น จะออกแรงคนไม่เท่ากัน แสดงว่าของเหลวแต่ละชนิดมีแรงต้านภายในของของเหลวไม่เท่ากัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1.แรงต้านนี้เรียกว่า แรงหนืด 2.แรงหนืดนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลว 3.แรงหนืดมีทิศไปทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ข้อ 1 , 2 และ 3
ข้อ 1 , 3
ข้อ 2 , 3
ข้อ 1, 2

10. ใครเป็นผู้ค้นพบว่า เมื่อวัตถุทรงกลมรัศมี r เคลื่อนที่ในของไหล แรงต้านของของไหลเนื่องจากความหนืด เป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราเร็วของทรงกลมตันเทียบกับของไหล
อาร์คีมิดีส
ฮุก
สโตกส์
พาสคัล

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

ตอนที่ 2 จงระบุว่าข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อใดถูกข้อใดผิด

1. สภาพคะปิลลารีเป็นผลมาจากความตึงผิวของของเหลว
ถูก
ผิด

2. แรงตึงผิวของของเหลวมีทิศขนานกับผิวของเหลวและตั้งฉากกับเส้นขอบที่ของเหลวสัมผัส
ถูก
ผิด

3. การลำเลียงน้ำและอาหารในลำต้นของพืชตามท่อไซเลม เป็นปรากฏการณ์ของแรงตึงผิว
ถูก
ผิด

4. การเติมผงซักฟอกลงในน้ำเวลาซักผ้า เกี่ยวข้องกับ ปรากฏการณ์ของแรงตึงผิว
ถูก
ผิด

5. ของเหลวที่ไม่มีสารอื่นเจือปน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความตึงผิวจะมากขึ้น
ถูก
ผิด

6. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว วัตถุจะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์
ถูก
ผิด

7. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว วัตถุจะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์
ถูก
ผิด

8. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว แรงหนืดเนื่องจากของเหลวที่กระทำต่อวัตถุจะมีค่าเพิ่มขึ้นจนมีค่ามากที่สุด แล้วคงตัว
ถูก
ผิด

9. วัตถุที่ถูกทิ้งลงในของเหลว แรงหนืดเนื่องจากของเหลวที่กระทำต่อวัตถุจะมีค่าลดลงจนมีค่าเท่ากับศูนย์
ถูก
ผิด

10. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในของเหลว แรงหนืดที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุจะขึ้นอยู่กับอัตราเร็วของวัตถุ
ถูก
ผิด

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

อยากได้เฉลยคะ

 อยากได้คำตอย

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย

 

-*-

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

อยากได้เฉลย 10 ข้อครับ

 

อยากได้เฉลยแบบฝึกทักษะเรื่องความดันค่ะ เพื่อใช้ศึกษาต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์