เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดย นางดวงรัตน์ ศาสตร์ปราณีต

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบซิปปา

           (CIPPA  Model)  เรื่อง   เศษส่วนและทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน        นางดวงรัตน์  ศาสตร์ปราณีต ปีที่พิมพ์          2555 บทคัดย่อ                    รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา  (CIPPA  Model)   เรื่อง  เศษส่วนและทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบซิปปา  (CIPPA  Model)   เรื่อง  เศษส่วนและทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบซิปปา  (CIPPA  Model)   เรื่อง  เศษส่วนและทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบซิปปา  (CIPPA  Model)   เรื่อง  เศษส่วนและทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น   จำนวน  1  ห้องเรียน   จำนวนนักเรียน  33  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม    (Cluster  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้รูปแบบซิปปา  (CIPPA  Model)   เรื่อง  เศษส่วนและทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  12  แผน  ใช้เวลาในการทดลองสอน  20  ชั่วโมง  รวม  20  ครั้ง   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ   ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก  (B) ตั้งแต่  0.36  ถึง  0.72  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (rcc) เท่ากับ  0.82    และแบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  20  ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก  (rxy) ตั้งแต่  0.30  ถึง 0.83  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (α)  เท่ากับ  0.91  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา  (CIPPA  Model)   เรื่อง  เศษส่วนและทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพ   80.97/75.38   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6007  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา  (CIPPA  Model)   เรื่อง  เศษส่วนและทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  60.07   และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา  (CIPPA  Model)   เรื่อง  เศษส่วนและทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   มีความพึงพอใจ  โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง  4 ด้าน  คือ  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่อการเรียนการสอน  ด้านตัวครู  และด้านการวัดและประเมินผล  อยู่ในระดับมาก                  โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา  (CIPPA  Model)   เรื่อง  เศษส่วนและทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเสริมสร้างการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรได้ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์