รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข


 

ชื่อเรื่อง                  ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะมาตราตัวสะกด  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ โรงเรียนบ้านนาศรีสุข                      “ศรีสุขศึกษาคาร”  ปีการศึกษา ๒๕๕๒

  

     

ชื่อผู้วิจัย                 นางภัคภร   เทียมคลี

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านนาศรีสุข
“ ศรีสุขศึกษาคาร ” อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์

ปีที่พิมพ์             ๒๕๕๓

 

                                                          บทคัดย่อ

    

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะมาตราสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนบ้านนาศรีสุข ศรีสุขศึกษาคารอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๒   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่     เรื่อง 
มาตราตัวสะกด 
และเพื่อ
หาประสิทธิภาพของแบบฝึก  เสริมทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง มาตราตัวสะกด ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐   
)  เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ที่เรียน   แบบฝึกเสริมทักษะ  ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข
“ ศรีสุขศึกษาคาร” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๑  ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน  ๒๒  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยแบบฝึกเสริมทักษะจำนวน ๙  ชุด 
แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๘   แผน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิด ๓ 
ตัวเลือก จำนวน ๒๐  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูล  ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิคราะห์เนื้อความ 
ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีการหาค่าสถิติอย่างง่ายคือ  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ 
t
– test  แบบ  Dependent 
Sample   หาค่าประสิทธิภาพโดย    E1 /E2  

 

สรุปผลการวิจัย


 

๑. 
ผลการหาประสิทธิภาพ  ของแบบฝึกเสริมทักษะ
ชุดฝึกทักษะชุดฝึกทักษะชุดฝึกทักษะชุดฝึกทักษะทั้ง    เล่ม
ผู้รายงานได้นำคะแนนปฏิบัติกิจกรรมขณะเรียน 
และคะแนนทดสอบหลังเรียน 
เพื่อหาประสิทธิภาพ  พบว่า คะแนนปฏิบัติกิจกรรมแบบฝึกเสริมทักษะ
ชุดฝึกทักษะชุดฝึกทักษะคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๘๒.๕๓
/๘๗.๐๔๘๒.๕๓ 
คะแนน 
ทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ  ๘๗.๐๔  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ มีค่าเท่ากับ
๘๒.๕๓/๘๗.๐๔  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐

                ๒. 
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่
  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข
ศรีสุขศึกษาคาร ปีการศึกษา ๒๕๕๒ กำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐  ผลสรุปว่า กรณีก่อนเรียนนักเรียนสอบผ่านร้อยละ
๙.๐๙   
 กรณีหลังเรียน นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์
 คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๕  นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับสูง

๓.     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  เรื่อง  มาตรา

ตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาศรีสุขศรีสุขศึกษาคาร
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์