จุฬาฯ รับตรง 22 โครงการ


           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าเปิดรับนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประเภทรับตรงอีก 22 โครงการ 12 คณะ และโครงการทุนจุฬาฯ-ชนบท โดยการใช้ผลการสอบ O-NET,  B-GAT และ B-PAT(PAT1-PAT7) กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2551 โดยผู้สมัครโครงการพัฒนากีฬาชาติ โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ที่http://www.atc.chula.ac.th/ และสมัครเข้ารับการทดสอบวิชา B-GAT และ B-PAT ที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ที่ http://www.niets.or.th/
          สำหรับการเปิดรับสมัครคณะต่าง ๆ มีรายละเอียดโครงการคือ คณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในวิชาเอกภาษาเยอรมัน  โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา  โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
          คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) 
          คณะนิติศาสตร์ โครงการพัฒนากีฬาชาติ  คณะนิเทศศาสตร์ โครงการพัฒนากีฬาชาติ  โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ 
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  โครงการพัฒนากีฬาชาติ  คณะเภสัชศาสตร์  โครงการพัฒนากีฬาชาติ
 คณะรัฐศาสตร์ โครงการพัฒนากีฬาชาติ
           คณะวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนากีฬาชาติ โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
          โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
          โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) การรับโดยวิธีพิเศษ (วพ.)
           คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนากีฬาชาติ  โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  โครงการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษา (สววน.) เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
          คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนากีฬาชาติ โครงการรับนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการศิลปะดีเด่น โครงการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
คณะสหเวชศาสตร์ โครงการรับนักเรียนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
        คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
          คณะอักษรศาสตร์ โครงการพัฒนากีฬาชาติ  โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาและวรรณคดีไทย 
          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  โครงการพัฒนากีฬาชาติ
           ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการพัฒนากีฬาชาติ โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ   ที่
http://www.atc.chula.ac.th/ และสมัครเข้ารับการทดสอบวิชา B-GAT และ B-PAT ที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ที่ http://www.niets.or.th/
ถ้าสมัครไม่ครบทั้ง 2 แห่ง จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการทดสอบวิชา B-GAT และ B-PAT
           คุณสมบัติผู้สมัครโครงการพัฒนากีฬาชาติ
           1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
           2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) ระหว่าง 2.00-2.75 ขึ้นไป สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
           3.เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา ชนิดกีฬาประเภท กรีฑา กอล์ฟ คาราเต้โด ซอฟต์บอล ตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส บริดจ์ บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตบอล มวย ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ หมากกระดาน และฮอกกี้
           4.มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติตามเกณฑ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งข้อ โดยพิจารณาเฉพาะผลงานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา (ผลงานก่อนปี พ.ศ.2548 นำมาใช้ในการสมัครไม่ได้) ดังต่อไปนี้
           -เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
           -เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กีฬาโลก เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์
           -เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย หรือนักเรียนไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย หรือกีฬานักเรียนนานาชาติ
           -เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือที่ 2 หรือที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
           -เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือที่ 2 หรือที่ 3 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
           -เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1 หรือที่ 2 หรือที่ 3 ในการแข่งขันรายการสำคัญที่คณะกรรมการพิจารณารับเข้าศึกษาเห็นชอบ
           5.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและกีฬา
           6.เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะที่คณะฯกำหนด
          รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะคณะและและเอกสารในการสมัครให้ตรวจดูอย่างละเอียดที่http://www.admissions.chula.ac.th
 
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60105006 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารการเรียนรอบโลก ฉบับที่ 006(395)
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์