ทุนก.พ.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย


          สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2552 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
          ทุนเล่าเรียนหลวง
          -หน่วยที่ 0120101 จำนวน 5 ทุน
          -หน่วยที่ 0120102 จำนวน 2 ทุน
          -หน่วยที่ 0120103 จำนวน 2 ทุน
          ผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงต้องไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยจะเลือกเรียนวิชาใด ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดก็ได้ ซึ่ง ก.พ.จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณาจากความประสงค์
          ข้อผูกพันในการรับทุน
          -ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน
          -กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไป
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
          1.มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 นี้ ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้
          2.มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 15 กันยายน 2551
          ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกรับทุนไทยพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ทุนกลางระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2551 จำนวน 15 ทุน
          ข้อผูกพันในการรับทุน
          1.ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวงและกรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ.กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
          2.กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าว ให้เป็นเบี้ียปรับอีกด้วย
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
          1.มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 ให้ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้
          2.มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 15 กันยายน 2551
          3.กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2551 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.50
          4.มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
          5.ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
          6.ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหรือได้รับทุน
          7.ไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
          8.มีศีลธรรม และความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนที่ตนสังกัดมาแสดง
          9.ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
          10.ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหรือได้รับทุน
         
          เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน
           (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1x1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ 15 กันยายน 2551 ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
           (2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ชุด
           (3) หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ.1)
           (4) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด
          สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง 
          การรับสมัครสอบ
          -ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
           -ผู้สมัครสอบแข่งขันมีสิทธิ์สมัครสอบได้คนละ 1 หน่วย
          -ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข่าวสาร ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ใน Website ของสำนักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ Website ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stscholar.nstda.or.th
          ทุนปตท.สผ. โดยสำนักงาน ก.พ.ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 รวม 4 ทุน
          ข้อผูกพันในการรับทุน
          1.ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้รับทุน
          2.กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จะต้องชดใช้เงินคืนเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินทุนที่ได้รับ
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
          1.มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้
          2.มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 15 กันยายน 2551
          3.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2551 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่าได้ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.50
          4.มีศีลธรรม และความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติของอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนที่ตนสังกัดมาแสดง
          5.ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
          6.ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหรือได้รับทุน
          การรับสมัครสอบ
          -ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ใน Website ของสำนักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ Website ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stscholar.nstda.or.th
          คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ.ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2552 รวม 3 ทุน                    
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
          1.มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้
          2.มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 15 กันยายน 2551
          3.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2551 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่าได้ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50
          4.มีศีลธรรม และความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติของอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนที่ตนสังกัดมาแสดง
          5.ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
          6.ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหรือได้รับทุน
          สนใจสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ใน Website ของสำนักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ Website ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stscholar.nstda.or.th
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวงและกรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) รวม 60 ทุน
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
          1.มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้
          2.มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 15 กันยายน 2551
          3.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2551 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่าได้ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.50
          4.มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
          5.ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
          6.ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหรือได้รับทุน
          ก.พ.เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ทุน  โดยผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวงและกรม หรือหน่วยงานของรัฐตามที่ ก.พ.กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
          1.มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้
          2.มีอายุไม่เกิน 18 ปี นับถึงวันที่ 15 กันยายน 2551
          3.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50
          4.มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
          5.ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้
          6.ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
          7.ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหรือได้รับทุน
          การรับสมัครสอบ
          -ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ใน Website ของสำนักงาน ก.พ. ที่
http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ Website ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stscholar.nstda.or.th
          สำหรับปีนี้ ก.พ.รับสมัครทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ทุน โดยผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
          1.มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้
          2.มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 15 กันยายน 2551
          3.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2551 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่าได้ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.50
          4.มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
          5.ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
          6.ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหรือได้รับทุน
          การรับสมัครสอบ
          -ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ ใน Website ของสำนักงาน ก.พ.
http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และ Website ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stscholar.nstda.or.th
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  601045052 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “ทุนใหม่ล่าสุด”นิตยสารการเรียนรอบโลก ฉบับที่ 006(395)
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์