คำไวพจน์

รูปภาพของ sss28320

 

ความหมาย 

         คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่างๆกัน

ตัวอย่าง

          กษัตริย์ - ขัตติยะ บดี บดินทร์ บพิตร นฤบดี ภูวไนย ภูมินทร์ ราชา นฤบาล นฤเบศร์ นฤบดี นฤบดินทร์ มหิดล บพิตร พระเจ้าอยู่หัว ภูบดี ไท้ ไท นรินทร์ นเรนทร์ นโรดม ธเรศ จักรพรรดิ์ ราชา ราชาธิราช ราช อดิศรภูวนาถ  ภูวไนย ภูมิบาล นริศ ธรณินทร์ อธิราช จักรี


          กิน - รับประทาน เขมือบ หม่ำ ฉัน เสวย แดก


          งาม - วิไล ไฉไล ลาวัณย์ ลอย สวย โสภา โสภณ


          คน - ชน นิกร นร


          ควาย - กาสร กระบือ มหิงสา


          ช้าง - กรี กุญชร คช คชา พลาย สาร หัตถี ไอยรา


          ดอกบัว - โกมุท โกมล ปทุม อุบล


          เด็ก - กุมาร กุมารี ผู้เยาว์ ดรุณ ดรุณี
          ดอกไม้ - โกสุม บุปผา บุษบา มาลี ผกา มาลัย


          ตาย - สิ้นชีพ เสีย อาสัญ มรณะ วายปราณ ถึงแก่กรรม สิ้นชีพตักษัย สวรรคต


          น้ำ - กระแสสินธุ์ คงคา ชลธี ชลธาร ธารา ชลสินธุ์ อุทก วาริน อาโป วารี ชล คงคา


          ปลา - มัจฉา มัสยา


          ผู้หญิง - กัลยา เยาวมาลย์ ยุพิน นงคราญ สตรี อิตถี นารี กามินี พธูกัญญา กันยา กัลยาณี กานดา นงเยาว์ นงพะงา อิตถิ อิสตรี อรไท อนงค์ บังอร นรี นารี ยุพเยาว์ ยุพเรศ วนิดา วธู สุดา
 


          พระอินทร์ - อมรินทร์ สหัสนัยน์ เพชรปาณี มัฆวาน โกสีย์ สักกะ สุชัมบดี


          พระพุทธเจ้า - พระตรีโลกนาถ พระพุทธองค์ พระทศพล พระภควันต์ ตถาคต พระชินสี


          ภูเขา - คีรี ไศล บรรพต ภูผา สิงขร


          ม้า - อาชา อาชาไนย สินธพ พาชี ดุรงค์ หัย อัศวะ


          ลม - พระพาย วาโย วายุ


          ลิง - กระบี่ วานร


          วัว - โค พฤษภาคม


          ศัตรู - ข้าศึก ดัสกร ริปู ปัจจามิตร ไพรี ปัจนึก อริ


          พระจันทร์ - รัชนีกร แข บุหลัน นิศากร ศศิธร แข รัชนี บุหลัน นิศากร วราลี ตมิสา ตารเกศ ศศิธร


          พระอาทิตย์ - ทินกร ประภากร ทิวากร ตะวัน สุริยา ไถง สุริยะ สุริยัน พันแสง สุรีย์ รวิ ระวี


          ทองคำ - สุวรรณ เหม กนก มาศ อุไร


          เมือง - บุรี ธานี นคร ปุระ กรุง


          นักบวช - มุนี ฤษี ดาบส นักพรต นักสิทธิ์


          ช้าง - ไอยรา ดำรี กุญชร สาร คช


          นก - สกุณา ปักษา สุโนก วิหค ชากร ปักษี สกุณี บุหรง ทวิช


          งู - อุรค ภุชงค์ ผณี ทีฆชาติ นาคา


          ยักษ์ - อสูร รากษส แทตย์ ทานพ มาร


          เทวดา - อมร เทพ สุร เทพยดา นิรชร เทวา อมร


          นางฟ้า - อัจฉรา อัปสร รัมภา เทพธิดา เทวี


          ต้นไม้ - พฤกษ์ รุกข์ ตรุ เฌอ ทุม


          สวยงาม - ประไพ อำไพ วิลาวัณย์ วิไล โสภา


          ข้าศึก - ริปู ปัจนึก ศัตรู ปรปักษ์ บร


          ใจ - กมล หทัย ฤดี ฤทัย แด


          ป่า - อรัญ ชัฎ ไพร พงพี พนา ไพรสัณฑ์ พนาสณฑ์ พนัส พนาดร เถื่อน


          พง ดง อารัญ ไพร อรัญ พนาวัน ไพรวัน


          ม้า - อาชา อาชาไนย พาชี หัยราช สินธพ


          เพชร - มณิ มณี พัชร พชระ วิเชียร วชิร วชิระ วัชระ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์