การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง     :    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา     :    นางอรวรรณ  เดชค้ำปีที่ศึกษา :    2551บทคัดย่อ                         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ผู้ศึกษาได้การศึกษา  มีจุดประสงค์เพื่อ  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำภาษาไทย   สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลกระบี่  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนคำภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการศึกษาแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลกระบี่  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2             ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนอนุบาลกระบี่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 5  ห้องเรียน  จำนวน 212  คน กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ห้อง  3  โรงเรียนอนุบาลกระบี่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  38  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  โดยวิธีการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.25 - 0.76  ค่าอำนาจจำแนก  0.25 - 0.82 และค่าความเชื่อมั่น 0.99  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   คือ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ  t – test for dependent sample                                       ผลการศึกษาสรุปได้ว่า                     1.  แบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                    ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.16/82.11สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80               2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนคำภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 141 คน กำลังออนไลน์