รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผลงาน  
: 
 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

 ชื่อผู้จัดทำ  :     
นางดาพวัลย์  บุญมี

 สังกัด                         :     
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์                                       

                        เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40

                

บทคัดย่อ

 

การรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2553 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 36 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาจำนวน
9 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน (
t-test for dependent)

 ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1    มีค่าเท่ากับ (E1/E2) 83.11 / 82.89 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้                                                    

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารปรกอบการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

 

              

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์