เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ บางเขน รับหลักสูตรวิทยาศาสตร์

            คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน  100  คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

            คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
            1.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
            2.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 และระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
            3.ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ
            4.ใช้ผลการทดสอบความถนัดทางการศึกษา GAT PAT1 และ ONET


            หลักฐานการสมัคร
            1.ใบสมัคร ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coop.eco.ku.ac.th/newdesign และกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ครบถ้วน
            2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
            3.บัตรประจำตัวผู้สมัคร(ติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลครบถ้วน)
            4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            5.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            6.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            7.สำเนาใบรายงานผลการสอบ GAT PAT1 และ ONET  อย่างละ 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            8.หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            9.สำเนาบัตประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            10.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
            11.สำเนาเอกสารอื่น ๆ กรณีที่มี เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


            สนใจยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสหกรณ์ ภาคพิเศษ อาคาร 1 (อาคารพิทยาลงกรณ์) ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์