ส่งงานครั้งที่3

1.หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างไร ตอบ= หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.การสื่อสารข้อมูล
2. ระบบเครือข่าย
3. องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่าย
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. อุปกรณ์เครือข่าย
6. ประเภทของระบบเครือข่าย
7. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประโยชน์และโทษในการใช้อินเทอร์เน็ต
2. การศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร ตอบ= การศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญดังนี้ 1) การจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว การจัดเก็บซึ่อยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึกที่มีความหนาแน่นสูง
แผ่นบันทึกแผ่นหนึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้มากกกว่า 1 ล้านตัวอักษร
สำหรับการสื่อสารข้อมูลนั้น ถ้าข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ได้ในอัตรา 120 ตัวอักษร
ต่อวินาทีแล้ว จะส่งข้อมูล 200 หน้าได้ในเวลา
40 นาที
โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งป้อนข้อมูลเหล่านั้นซ้ำใหม่อีก
   2) ความถูกต้องของข้อมูล
โดยปกติวิธีส่งข้อมูลด้วยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยระบบดิจิตอล
วิธีการส่งข้อมูลนั้นมีการตรวจสอบ
สภาพของข้อมูล หากข้อมูลผิดพลาดก็จะมีการรับรู้
และพยายามหาวิธีแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง โดยอาจให้ทำการส่งใหม่
หรือกรณีที่ผิดพลาด
ไม่มากนัก ฝ่ายผู้รับอาจใช้โปรแกรมของตนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้
   3) ความเร็วของการทำงาน
โดยปกติสัญญาณทางไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง
ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจากซีกโลกหนึ่ง ไปยังอีกซีก
โลกหนึ่ง หรือค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถทำได้รวดเร็ว
ความรวดเร็วของระบบทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายยิ่งขึ้น เช่น บริษัทสายการบินทุกแห่ง
สามารถทราบข้อมูลของทุกเที่ยวบินได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้การจองที่นั่งของสายการบินสามารถทำได้ทันที
   4) ต้นทุนประหยัด
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าหากันเป็นเครือข่าย เพื่อส่งหรือสำเนาข้อมูล
ทำให้ราคาต้นทุนของการใช้ข้อมูลประหยัดขึ้น เมื่อเทียบกับการ
จัดส่งแบบวิธีอื่น สามารถส่งข้อมูลให้กันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์ได้
 3. ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบใดที่สำคัญที่สุดเพราะเหตุใดตอบ=  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (File Server) ช่องทางการสื่อสาร (Communication Chanel) สถานีงาน (Workstation or Terminal) และ อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System) 4. ถ้าต้องการรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะไกลควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสารใดตอบ= การรับส่งข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะไกลควรเลือกใช้ช่องทางสื่อสารดังนี้   Wimax
wifiWiMAX  wifi เป็นชื่อเรียกเทคโนโลยีไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดที่คาดหมายกันว่าจะถูกนำมาใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้ โดย  WiMAXAccess ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบนมาตรฐานIEEE 802.16 ซึ่งมาก็ได้พัฒนามาตรฐานIEEE 802.16a ขึ้นโดยได้การอนุมัติออกมาเมื่อเดือนมกราคม 2004โดยสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ซึ่งมีรัศมีทำการที่ 30ไมล์ หรือเป็นระยะทางประมาณ 50กิโลเมตร ซึ่งนั่นหมายความว่า WiMAXสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ3G มากถึง10 เท่ายิ่งกว่านั้นก็ยังมีอัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดถึง75 เมกะบิตต่อวินาที
(
Mbps) ซึ่งเร็วกว่า3G ถึง 30เท่าทีเดียวได้สามารถทำงานได้แม้กระทั่งมีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ หรือ อาคารได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ WiMAX สามารถช่วยให้ผู้ที่ใช้งานสามารถขยายเครือข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กว้างขวางด้วยรัศมีทำการถึง 31ไมล์ หรือประมาณ 48กิโลเมตรและมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง มาตรฐานนี้ใช้งานอยู่บนคลื่นไมโครเวฟที่ความถี่ระหว่าง 2-11กิกะเฮิรตซ์ และยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานชนิดอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดีจากจุดเด่นของการทำงานของWiMAXข้างต้นทำให้เทคโนโลยีตัวนี้สามารถตอบสนองความต้องการของการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับพื้นที่ที่ห่างไกลที่สายเคเบิ้ลไม่สามารถลากไปไม่ถึงได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดสำหรับการขยายเครือข่ายในเมืองที่มีอยู่แล้วได้ เนื่องจากไม่ต้องลงทุนขุดถนนเพื่อวางสายเคเบิลใยแก้วใหม่ หรือบรอดแบนด์ไร้สาย มาตรฐาน IEEE802.16a ยังได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณภาพในการให้บริการ สามารถรองรับการใช้ การใช้งานภาพ (video)หรือการใช้งานเสียง (voice)ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเครือข่ายมากอย่างเก่าซึ่งประโยชน์ดังกล่าวนี้ ทำให้เราสามารถนำ WiMAXไปประยุกต์เพื่อลดช่องว่างของเทคโนโลยีในพื้นที่ห่างไกลที่เทคโนโลยีเข้าไปไม่ถึง ตลอดจนสนองความต้องการการใช้งานบรอดแบนด์ในเมืองที่มีพื้นที่แออัดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการติดตั้งเครือข่ายในแบบวางสายสัญญาณที่ใช้งานกันอยู่
 5. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใดบ้าง ตอบ= 1. LAN Adapters  2. อุปกรจุดเชื่มโยง(Wireless Access Point) 3. สะพานเชื่อมโยงเครือข่าย(Outdoor Wireless Bridge) 6. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญอย่างไร ตอบ= อินเตอร์เน็ตมีลักษณะสำคัญคือ กลุ่มเครือข่ายของคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่ต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร (Protocol) เดียวกัน จนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  7. ในสำนักงานทั่วไปน่าจะใช้เครือข่ายชนิดใดเพราะเหตุใด ตอบ= ระบบเครือข่ายไร้สายเพราะสะดวกและรวดเร็ว  8. ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างจังหวัดควรเลือกใช้เครือข่ายใด ตอบ= การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ควรใช้เป็นลักษณะการนำเครือข่าย LAN  9. เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างไร ตอบ= ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูล   10. นักเรียนจะนำความรู้เรื่องหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์อย่างไร ตอบ= ไปใช้ในการส่งงานและใช้ในการศึกษา และนำควมรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์