บทความวิจัยการพัฒนาการอ่านและการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิด

บทความวิจัยการพัฒนาการอ่านและการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิด  ชุดชาติไทยในก่อนกาล สืบสานประเพณีชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้รูปแบบ CIPPAนางสุวิชชา  ตรีนาจวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง บทคัดย่อ                  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิด ชุดชาติไทยในก่อนกาล สืบสานประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิด ชุดชาติไทยในก่อนกาล สืบสานประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนรู้การอ่านและการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิด ชุดชาติไทยในก่อนกาล สืบสานประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA  และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้การอ่านและการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิด ชุดชาติไทยในก่อนกาล สืบสานประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อำเภอเมือง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิด ชุดชาติไทยในก่อนกาล สืบสานประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.66 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 32 คน ที่มีต่อการเรียนรู้การอ่านและการคิด กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิด  ชุดชาติไทยในก่อนกาล สืบสานประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA  จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.48 ถึง 0.75 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    ผลการวิจัยปรากฏดังนี้                         1.  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิด  ชุดชาติไทยในก่อนกาล สืบสานประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.28/86.46 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80                         2.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิด ชุดชาติไทยในก่อนกาล สืบสานประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA เท่ากับ 0.7142 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 71.42                     3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านและการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิดชุดชาติไทยในก่อนกาล สืบสานประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA แตกต่างกันคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                           4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การอ่านและการคิด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมสร้างการคิดชุดชาติไทยในก่อนกาล สืบสานประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์