การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช

ชื่องานวิจัย           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช

ผู้วิจัย                     นายอดุลย์    ขวัญอ่อน

ปีการศึกษา           2554

สถานที่                  โรงเรียนบ้านนาอิซาง    อำเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์

 

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานคือ 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1


2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1


3. เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตวิทยาศาสตร์ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านนาอิซาง
สำนักงานเขตพื้นการประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต
1 จำนวน 30
คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
 

  3.1.บทเรียนสำเร็จรูปแบบ เรื่อง พืช  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบเส้นตรง จำนวน6   เล่ม

  3.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช
ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด
 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

  3.3.
แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตวิทยาศาสตร์ ที่ครอบคลุมรายการประเมินดานสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็นความรับผิดชอบ
ความมุ่งมั่น  อดทนและเพียรพยายาม

  3.4.
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

                           1.บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  คือ 81.61/81

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ซึ่งความแตกต่างนี้มีความเชื่อมั่นได้ถึง
99
%

3. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตวิทยาศาสตร์ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง พืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สรุปได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ด้านรวมกันคิดเป็นร้อยละ 75.95 คะแนนระดับคุณภาพ 3.79
จัดอยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

สร้างโดย: 
นายอดุลย์ ขวัญอ่อน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์