รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ผู้ศึกษา บุญเลิศ ตองติดรัมย์
ปีที่ศึกษา 2553

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) เพื่อประเมินทักษะพื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี อำเภอแคนดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชากร ประกอบด้วยครู จำนวน 8 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 114 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 114 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ แบบทดสอบทักษะพื้นฐาน แบบประเมินการปฏิบัติงานของครู และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test (Dependent Sample) โดยกำหนดค่านัยสำคัญสถิติที่ระดับ .05 ขึ้นไป

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
1. ระดับการปฏิบัติของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของครูหลังการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวม พบว่า มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกัน เรียงจากมากไปหาค่าน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.04) รองลงมาด้านการพัฒนาการวัดและประเมินผล ( =3.99) ลำดับที่สาม ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ( =3.89) และลำดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ( =3.86)
2. ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีของครูก่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เท่ากับ 28.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน และระดับคะแนนเฉลี่ย หลังการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เท่ากับ 39.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ t-test (Dependent Sample) พบว่า ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานของครูหลังการดำเนินงานโครงการได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี อำเภอแคนดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดังนี้
3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.74)
3.2 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์