การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ

 

ชื่องานวิจัย       การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
โดยใช้กิจกรรมร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ

ผู้วิจัย         
นลินี  ล้วนลักษณ์

หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล
 (วัดช่องลม)  สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย
2553

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ
ในการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จำนวน 33
คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนเทศบาล
๒ (วัดช่องลม)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ คู่มือการสร้างและการใช้ลูกปัดแป้งข้าวเหนียวประกอบการจัดกิจกรรมร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ  เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล 
ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่  3
แผนการจัดประสบการณ์ละ 20
  นาที
แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  จำนวน3ชุด  ชุดละ10ข้อ รวม30ข้อ และแบบวัดความสามารถระหว่างการทดลองเป็นแบบวัดด้านปฏิบัติแบบตั้งสถานการณ์จำนวน5ชุด 
ชุดละ6สถานการณ์  รวมจำนวน30สถานการณ์ การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest
-Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าทางสถิติ t
- test แบบ Dependent

         ผลการศึกษาพบว่า
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์
ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ
สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงว่ากิจกรรมการร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบทำให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 174 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29834