การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ

 

ชื่องานวิจัย       การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
โดยใช้กิจกรรมร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ

ผู้วิจัย         
นลินี  ล้วนลักษณ์

หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล
 (วัดช่องลม)  สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย
2553

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ
ในการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จำนวน 33
คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนเทศบาล
๒ (วัดช่องลม)  สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ คู่มือการสร้างและการใช้ลูกปัดแป้งข้าวเหนียวประกอบการจัดกิจกรรมร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ  เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล 
ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่  3
แผนการจัดประสบการณ์ละ 20
  นาที
แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  จำนวน3ชุด  ชุดละ10ข้อ รวม30ข้อ และแบบวัดความสามารถระหว่างการทดลองเป็นแบบวัดด้านปฏิบัติแบบตั้งสถานการณ์จำนวน5ชุด 
ชุดละ6สถานการณ์  รวมจำนวน30สถานการณ์ การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest
-Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าทางสถิติ t
- test แบบ Dependent

         ผลการศึกษาพบว่า
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์
ด้วยกิจกรรมการร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบ
สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงว่ากิจกรรมการร้อยลูกปัดแป้งข้าวเหนียวตามสื่อต้นแบบทำให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์