การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑ โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐาน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑
โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๕       โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์

ชื่อผู้วิจัย         นางแก้วตา  วรรณภักตร์  ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา      ๒๕๕๔

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี
๑๑ โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานและศึกษาผลการใช้รูปแบบดังกล่าวเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๕ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ ซึ่งสุ่มมาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ๑)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑ โดยการสังเคราะห์สาระสำคัญของทฤษฎี  พหุปัญญาและเชื่อมโยงสาระสำคัญที่สังเคราะห์ได้กับองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเขียน    กาพย์ยานี ๑๑  ๒)
การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑
โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑ ประกอบด้วย
แบบทดสอบความรู้  แบบประเมินคุณธรรมและเจตคติ  และแบบทดสอบทักษะการเขียนกาพย์ยานี ๑๑  และ ๓)
การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยการหาค่าที
(
Dependent t - test) และทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.๐๕

 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า

๑. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี ๑๑
โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่
๕ มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการได้แก่ หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผล วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(
Item objective congruence) ได้ค่าเท่ากับ
๐.๘๙ นับว่าเป็นรูปแบบที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้ 

๒. ผลการทดลองใช้รูปแบบ แสดงว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕
คือ ด้านความรู้  คุณธรรมและเจตคติ  และทักษะการเขียนกาพย์ยานี ๑๑

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 125 คน กำลังออนไลน์