การพัฒนาความพร้อมด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” โดยใช้กิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้ง

ชื่อการศึกษาค้นคว้า           การพัฒนาความพร้อมด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” โดยใช้กิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้ง
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า               นางจรัสพร  ยังโยมร
ปีที่ศึกษาค้นคว้า                 2552
บทคัดย่อ                
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 
1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้งในการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 
2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้งในการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

3) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ก่อนและหลังได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรม กิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้ง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้านี้คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” จำนวน 20 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 10 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ประกอบด้วย 
1) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบ            การจัดกิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้ง จำนวน 40 แผน
2) กิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้งจำนวน 40 เกม 
3) แบบประเมินความพร้อมด้านร่างกาย สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การหาประสิทธิภาพ
E1/E2 ดัชนีประสิทธิผล 
 
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า                

1. ผลการใช้กิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้ง ในการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่

 2 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.29/83.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์        ที่กำหนดไว้               

2. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้ง ในการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 0.5562 หมายถึง นักเรียนมีความพร้อมด้านร่างกายสูงขึ้น หลังจากจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 55.62

3. ผลการเปรียบเทียบความพร้อมด้านร่างกายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังจากใช้กิจกรรมเกมและการเล่นกลางแจ้ง พบว่าความพร้อมด้านร่างกายหลังจัดกิจกรรม สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์