การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2  ผู้รายงาน              นางจริยา  ศุภจริยาวัตรบทคัดย่อ                                 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตาล  มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ศึกษาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนที่เรียนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554   ของโรงเรียนวัดตาล    อำเภอปากเกร็ด     จังหวัดนนทบุรี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2 จำนวน 33  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  8 เล่ม   แบบวัดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%)  ใช้การทดสอบที (t-test Dependent)                 ผลการศึกษาพบว่า                 1.      หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.64 / 83.13  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมแล้ว   นักเรียนมีคุณธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก                 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์