รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โรงเรียนวัดธัญญารามราษฏร์บำรุง

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน
8 ประการโรงเรียน

วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต  2)เพื่อประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้านคุณธรรมพื้นฐาน
8 ประการ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 3 )เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อพฤติกรรม

เชิงคุณธรรมของนักเรียน  4)
เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน
8 ประการ  กิจกรรมที่ดำเนินตามโครงการ 
14  กิจกรรม 
ได้แก่ 
1)กิจกรรมเกษตรพอเพียง
2) กิจกรรมหมู่สีบำเพ็ญประโยชน์ 3)กิจกรรมจิตอาสา   4) กิจกรรมออมทรัพย์  5)กิจกรรมเรียนรู้กับภูมิปัญญา  6) กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย  7) กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  8) กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 9)
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  10)
กิจกรรมยามเช้าแห่งคุณธรรม 11) กิจกรรมเรียนรู้พระพุทธศาสนา  12) กิจกรรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย  13) กิจกรรมวันพระประจำโรงเรียน และ  14) กิจกรรมยุวฑูตความดี  ประชากรที่ใช้ในการประเมินได้แก่  ครู   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   นักเรียนและผู้ปกครอง  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

                เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็น
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ และ
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  สถิตที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย    และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการประเมินโครงการพบว่า  1)โดยภาพรวมด้านบริบท
อยู่ในระดับมาก 
ด้านปัจจัยเบื้องต้นอยู่ระดับมาก   
ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด

2) พฤติกรรมนักเรียนด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8
ประการ นักเรียนตามผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 ทุกคน บรรลุเป้าหมายของโครงการ  3)  ด้านความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4)ความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้ประเมิน คือ
โรงเรียนควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาการไม่มีเวลาให้กับบุตรหลานของผู้ปกครอง  ควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์