เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ ชื่อผลงาน       :   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4
ชื่อผู้ศึกษา      :   นายณรงค์  ชุมภูจันทร์  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4กลุ่มสาระการเรียนรู้   :   คณิตศาสตร์ปีการศึกษา     :   2553 

ผลการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเปนเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 แผน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  จำนวน 14 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ อำเภอพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 14 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14  เล่ม โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 83.93/82.70 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนได้เท่ากับ 8.93 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้เท่ากับ 17.14 คะแนน  คะแนนความก้าวหน้าได้เท่ากับ 8.21 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 41.07 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้เท่ากับ 0.16

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์