การพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่าน เขียน เรียนอังกฤษ ชุด Learning Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ชื่อเรื่องรายงาน                   การพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่าน เขียน เรียนอังกฤษ ชุด  Learning  Tenses                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชื่อผู้เขียน                        นางอัจฉรา  แป้นโพธิ์ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม                                         (ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนพระนารายณ์) บทคัดย่อ                 การพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่าน เขียน เรียนอังกฤษ ชุด  Learning  Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะอ่าน เขียน เรียนอังกฤษ ชุด  Learning  Tenses  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 โรงเรียนพระนารายณ์  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอ่าน เขียน เรียนอังกฤษ ชุด  Learning  Tenses  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3)พื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/13 โรงเรียนพระนารายณ์ ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะอ่าน เขียน เรียนอังกฤษ ชุด Learning Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนพระนารายณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5  จำนวน   167   คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13   ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนพระนารายณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5  จำนวน  34  คน  ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling ) เนื่องจากผู้รายงานมีหน้าที่รับผิดชอบสอนนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่   แบบฝึกทักษะอ่าน เขียน เรียนอังกฤษ ชุด  Learning  Tenses  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง Tenses กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะอ่าน เขียน เรียนอังกฤษ ชุด  Learning  Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test  (Dependent  Samples) ผลการศึกษาพบว่า                        1.  แบบฝึกทักษะอ่าน เขียน เรียนอังกฤษ ชุด  Learning  Tenses  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.78/85.42                    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13  เรื่อง Tenses  โดยใช้    แบบฝึกทักษะอ่าน เขียน เรียนอังกฤษ ชุด  Learning  Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05       3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/13  โรงเรียนพระนารายณ์ ที่มีต่อแบบฝึกทักษะอ่าน เขียน เรียนอังกฤษ ชุด  Learning  Tenses  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์