การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเงินและบัญชี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้            การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเงินและบัญชี  สำหรับ              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้รายงาน         นางพรพิมล  แพงจันทร์

ปีการศึกษา       2554

บทคัดย่อ

          การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเงินและบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1.
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง  การเงินและการบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/852. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง 
การเงินและการบัญชี 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
33. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง 
การเงินและการบัญชี 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ประชากร คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 33 
จำนวน 4 ห้องเรียน  กลุ่มเป้าหมายที่  1  
เพื่อการทดลองใช้คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33จำนวน 3
คนกลุ่มเป้าหมายที่  2  เพื่อการทดลองใช้บทเรียน คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต 33จำนวน 15 คนกลุ่มเป้าหมายที่  3
เพื่อการใช้บทเรียน คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33จำนวน 31 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรียนรู้  แบบประมินความพึงพอใจ
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที
(t-test )

           ผลศึกษาพบว่า

  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเงินและบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.43/85.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์85/85

          2. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเงินและบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

          3.
ผลการประเมินการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเงินและบัญชี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.54
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul