ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเ

บทคัดย่อหัวข้อการวิจัย     ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ผู้วิจัย                     นางสาวเจียมจิตร  มะลิรส  ครู  คศ.  2  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน   อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ                      

ปีการศึกษา           2554

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  25  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เกมภาษาไทย  แบบฝึกทักษะ  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติสำหรับทดสอบสมมติฐาน  การเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนทดลองและหลังการทดลอง  ใช้  t – test  Dependent  และใช้เวลาในการศึกษา  17  ชั่วโมง   ผลการศึกษาพบว่า   1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  82.19/80.80                      2.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยโดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6364  แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  63.64

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน  หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ เมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์