ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเ

บทคัดย่อหัวข้อการวิจัย     ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ผู้วิจัย                     นางสาวเจียมจิตร  มะลิรส  ครู  คศ.  2  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน   อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ                      

ปีการศึกษา           2554

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  25  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เกมภาษาไทย  แบบฝึกทักษะ  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติสำหรับทดสอบสมมติฐาน  การเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนทดลองและหลังการทดลอง  ใช้  t – test  Dependent  และใช้เวลาในการศึกษา  17  ชั่วโมง   ผลการศึกษาพบว่า   1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  82.19/80.80                      2.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยโดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6364  แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  63.64

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน  หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ เมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 209 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • mildredpeoples33
  • nbr139660