ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเ

บทคัดย่อหัวข้อการวิจัย     ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ผู้วิจัย                     นางสาวเจียมจิตร  มะลิรส  ครู  คศ.  2  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน   อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ                      

ปีการศึกษา           2554

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  25  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เกมภาษาไทย  แบบฝึกทักษะ  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติสำหรับทดสอบสมมติฐาน  การเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนทดลองและหลังการทดลอง  ใช้  t – test  Dependent  และใช้เวลาในการศึกษา  17  ชั่วโมง   ผลการศึกษาพบว่า   1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้เกมภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD  เรื่องการอ่านและเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ