รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะดนตรี ชุดเล่นม่วนจวนฟัง (สะล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 บทคัดย่อ

 

   ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะดนตรี ชุดเล่นม่วนจวนฟัง (สะล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ชื่อผู้รายงาน : สิงห์คำ  จักรคำมา

ปีการศึกษา 2554

                   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  สร้างและหาประสิทธิภาพ   ของแบบฝึกทักษะดนตรี ชุด เล่นม่วนจวนฟัง (สะล้อ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะดนตรี ชุด เล่นม่วนจวนฟัง(สะล้อ) และประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา อำเภอเวียงป่าป้า จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวนนักเรียน 12 คน  

                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะดนตรี ชุด เล่นม่วนจวนฟัง(สะล้อ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 9 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เล่นม่วนจวนฟัง (สะล้อ) จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะดนตรี  ชุด เล่นม่วนจวนฟัง (สะล้อ) จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

            ผลการศึกษาพบว่า

                   1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะดนตรี ชุดเล่นม่วนจวนฟัง (สะล้อ) เล่มที่ 1-9 พบว่า   มีประสิทธิภาพโดยรวม 89.95/90.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 

                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 15.42 คิดเป็นร้อยละ 51.39  และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 27.25 คิดเป็นร้อยละ 90.83 แสดงว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ75   

                   3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยช้แบบฝึกทักษะดนตรี ชุด เล่นม่วนจวนฟัง (สะล้อ) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์