เรื่อง รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ประเภทของดาวเทียม

รูปภาพของ sngrawiss

Laughing

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประเภทของดาวเทียม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน เรื่องประเภทของดาวเทียม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 16 คน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเติม เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประเภทของดาวเทียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 แผน หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประเภทของดาวเทียม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 7 เล่ม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน - หลังเรียนเรื่อง ประเภทของดาวเทียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.56 ถึง 0.75 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.16 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประเภทของดาวเทียม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 18 ข้อ ทำการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 วันที่ 14 สิงหาคม 2553
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน t-test (Dependent Samples)

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาพบว่า
1. การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประเภทของดาวเทียม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.08/83.33 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ในการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประเภทของดาวเทียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังการเรียน พบว่า นักเรียนทำคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.28 เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประเภทของดาวเทียม ทั้ง 7 เรื่อง แล้วทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 32.69 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 83.30 แสดงว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประเภทของดาวเทียม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประเภทของดาวเทียม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.60 และ ค่า S.D. เท่ากับ 1.68 อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์