รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ

                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

ผู้วิจัย                      นางเยาวลักษณ์  เชาวลิต

ปีที่ศึกษา                ๒๕๕๓ บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษา                                                 ๑.  เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐                   ๒.  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่                  ๓.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ที่ได้ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสมมุติฐานของการศึกษา                ๑. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด สนุกกับสระ มีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า  ๐.๕๐ .  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด สนุกกับสระ  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก วิธีดำเนินการ                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  สำนักงานเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๑๕ คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี ๓ ชนิด คือ (๑) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ   (๒)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าร้อยละ                    ผลการศึกษา 

          ๑)   หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๔.๑๗/๘๕.๕๘  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  ที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐

          ๒)  ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ  ๐.๗๘  แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ  มีพัฒนาการทางด้านการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๗๘  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้     ๓)  ความพึงพอใจของนักเรียน  ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สนุกกับสระ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๓๓ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul