รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถ

ชื่อเรื่อง        :  รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์
ดินกระดาษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้จัดทำ         :  นางสาวพาชื่น  สุริเยหน่วยงาน   :  โรงเรียนวัดสีสุก      สำนักงานเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานครปีการศึกษา  :  2554 บทคัดย่อ                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดินกระดาษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (3) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานประดิษฐ์ดินกระดาษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสีสุก ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 จำนวน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 12 สัปดาห์ จำนวน 24 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประดิษฐ์ดินกระดาษ  (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละความก้าวหน้า  และค่าสถิติ  t-test (dependent)                 ผลการศึกษาพบว่า                1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  86.23/85.56  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80                 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมีความก้าวหน้าโดยรวม  ร้อยละ 39.86  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 25                3. ผลการศึกษาผลการปฏิบัติงานประดิษฐ์ดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีผลการปฏิบัติงานประดิษฐ์ดินกระดาษ โดยภาพรวม  อยู่ในระดับ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  86.85                4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานประดิษฐ์ดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์