รายงานการใช้ชุดฝึกกิจกรรมลูกเสือสามัญ (หลักสูตรลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การใช้เงื่อนเชือก

ชื่อเรื่อง                 รายงานการใช้ชุดฝึกกิจกรรมลูกเสือสามัญ 

         (หลักสูตรลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

                         เรื่อง การใช้เงื่อนเชือก

ชื่อผู้รายงาน        นางสาวพิจิตตรา พรหมเมตจิต

ตำแหน่ง             ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  อ. ดอยสะเก็ด

จ. เชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่  เขต  1

ปีที่ศึกษา             2554 

บทคัดย่อ                    รายงานผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (หลักสูตรลูกเสือตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง การใช้เงื่อนเชือก โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  อ. ดอยสะเก็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  1  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดฝึกกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (หลักสูตรลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง การใช้เงื่อนเชือก ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากการใช้ชุดฝึกกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (หลักสูตรลูกเสือตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง การใช้เงื่อนเชือกและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (หลักสูตรลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง การใช้เงื่อนเชือก ทั้ง 12 ชุด ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ  อ. ดอยสะเก็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 19  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (หลักสูตรลูกเสือตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง การใช้เงื่อนเชือก จำนวน  12 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง      การเรียนเรื่อง การใช้เงื่อนเชือกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นข้อสอบแบบปรนัย แบบจับคู่ จำนวน  20  ข้อ จำนวน 2 ชุด และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้ชุดฝึกกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (หลักสูตรลูกเสือตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง การใช้เงื่อนเชือก จำนวน  12 ชุด ด้วยการตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ชุดฝึกกิจกรรมลูกเสือสามัญ  (หลักสูตรลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง การใช้เงื่อนเชือก  ทั้ง 12 ชุด        มีประสิทธิภาพ  E1/ E2 = 90.92/94.44 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 22.37 และ นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์