รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะ รายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โ

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะ  รายวิชา ค32201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

ผู้รายงาน        จิรยุทธ  จันทร์หอม

ตำแหน่ง         ครู

สังกัด              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

ปีที่พัฒนา       ปีการศึกษา 2554

                การพัฒนาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ 
รายวิชา ค
32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  รายวิชา ค
32201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5  เรื่อง 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกพัฒนาชุดฝึกทักษะ  รายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

                   กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาครั้งนี้
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ในปีการศึกษา 255
4 จำนวน 42 คน รูปแบบของการพัฒนา คือ One Group Pretest-Posttest
Design เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
และเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ชุดฝึกทักษะ จำนวน 9 ชุด
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าทดสอบ
t

ผลการพัฒนา  พบว่า

                   1.  ชุดฝึกพัฒนาชุดฝึกทักษะ  รายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมที่ผู้รายงานสร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 8
2.35 / 81.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
75/75 ที่ตั้งไว้

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกพัฒนาชุดฝึกทักษะ 
รายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกพัฒนาชุดฝึกทักษะ  รายวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  มีความคิดเห็นว่า ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์นี้
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์