รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน นางสาวสุกฤตา  ยิ้มแย้มกลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชาคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2553 
บทคัดย่อ       
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  2. เพื่อศึกษาความสามารถของนักเรียนเรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนเรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย  4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)  สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร        เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  7 หน่วย นำไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวนนักเรียน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ,ค่าร้อยละ            
และสถิติค่าคะแนนที
       ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.00/86.11  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80  ความสามารถของนักเรียนก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย มีคะแนนเฉลี่ย 14.17 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.77 คะแนน และเมื่อนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย ที่สร้างมาพัฒนาการเรียนของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นดีขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 22.13 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.46 คะแนนโดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย ในภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์