รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ผู้รายงาน     นางสุขชลี  สู้สนามตำแหน่ง      ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการหน่วยงาน   โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1  ปีที่รายงาน   พ.ศ. 2554    บทคัดย่อ   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2554 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 16 คน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ t-test Dependent samples แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 96.16/90.16 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของ (E.I.) ที่ผู้รายงานค้นคว้าพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.661 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.1 (2)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

คำสำคัญ   แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 278 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29925