ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 ของนักเรียนชั้นป.1

บทคัดย่อชื่อเรื่อง                    ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ทำการศึกษา          นายยงยุทธ ชิณวงศ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ                         โรงเรียนบ้านน้ำตก อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง                    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปีที่ทำการศึกษา        ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน  75/75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 โดยใช้แบบฝึกทักษะก่อนเรียนกับหลังเรียน ประชากรที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านน้ำตก อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 แบบฝึก และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 แผน รวม 17 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อการวิเคราะห์ข้อมูล การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ใช้สถิติพื้นฐานและกำหนดเกณฑ์ E1/E2  เท่ากับ 75/75 ส่วนการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยของคะแนน (m) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)จากคะแนนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์