การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม  ชุด  พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม   จริยธรรมที่ดีงาม           ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ผู้รายงาน      นางรัตนา  อนันตวงษ์สถานศึกษา   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซงสังกัด           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี   เขต 2 

        ผลการศึกษารายงานการพัฒนาและทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ชุด พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม   จริยธรรมที่ดีงาม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองงาแซง    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2   

มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม ชุด พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม   จริยธรรมที่ดีงาม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80)

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์     ทางการเรียน ก่อนเรียนและ หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ชุด  พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม   จริยธรรมที่ดีงาม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ชุด  พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม   จริยธรรมที่ดีงาม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง  ปีการศึกษา 2554 จำนวน  11  คน 

เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1)  เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ชุด พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     

2) คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม    ชุด  พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม   จริยธรรมที่ดีงาม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เกณฑ์ E1/E2 = 80/80

ผลการศึกษาพบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2เท่ากับ 81.18/85.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

2) ผลการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05  

3) ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  อยู่ในระดับพอใจมาก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์