รายงานการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)โดยใช้กิจกรรมชุดฝึกศิลปะสร้างสรรค์

ธัญภา  หลวงพล.  (2554).

รายงานการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 2(4-5 ปี) โดยใช้กิจกรรมชุดฝึกศิลปะสร้างสรรค์  

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมชุดฝึกศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็กและเพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น  ความถูกต้องและความสามารถในการควบคุม  การประสานกันระหว่างมือกับนิ้วมือ และการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส   สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โดยใช้กิจกรรมชุดฝึกศิลปะสร้างสรรค์   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค ( ธรรมเสนานีวรคุณ) เทศบาลเมืองโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  จำนวน   25   คน    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาได้แก่  แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมชุดฝึกศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก (2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลและประเมินการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกเหตุการณ์,แบบประเมินผลการปฏิบัติพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย และผลงานของเด็ก   การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Research)     มีขั้นตอนการปฏิบัติ  4  ขั้นตอน คือ  ขั้นกำหนดและวางแผนการปฏิบัติ   ขั้นปฏิบัติการ    ขั้นสังเกต   และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และสรุปเป็นความเรียงผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1. แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมชุดฝึกศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( =4.13 , S.D =0.49 )   2. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กแยกเป็นรายด้านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)  จากคะแนนแบบประเมินผลการปฏิบัติพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็ก วัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก เฉลี่ยร้อยละ  92.95 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์