รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                          :
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์

                                           สำนักงานเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

ผู้ประเมิน                      :  นายสมพงษ์  วิเชียรรัตน์

ปีที่ทำการประเมิน       :  ปีการศึกษา 2553-2554

 

                การประเมินครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
คลองมหาสวัสดิ์  สำนักงานเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาในการดำเนินโครงการต่อไป เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบซิป
(CIPP  Model) กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูผู้สอน 14 คน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 คน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 174 คน รวมทั้งสิ้น 198 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 3 ฉบับเป็นแบบสอบถาม
จำนวน
2 ฉบับ แบบบันทึกข้อมูล 1 ฉบับ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีสอบถาม และการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
SPSS for Windows Version
Trial

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า
ประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ 

1. ด้านบริบท  ในภาพรวมมีความสอดคล้องในระดับมาก   โดยครูเห็นว่าด้านที่มีความสอดคล้องมากที่สุด
คือ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ผู้เรียน
อยู่ในระดับมากที่สุด 
สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าด้านที่มีความสอดคล้องมากที่สุด
คือ ด้านโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนและความต้องการของครูและนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
โดยครูเห็นว่าด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านเอกสาร / คู่มือในการดำเนินกิจกรรมในโครงการมีความชัดเจน
มีคุณภาพและพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด 
สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่า
ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านอาคารสถานที่
ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด

                3. ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
โดยครูเห็นว่าด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการสำรวจรวบรวม
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการและนำมาใช้ในการวางแผนดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด
สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ
ด้านการประชุมวางแผนการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด

                4. ด้านผลผลิต ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
โดยครูเห็นว่าด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานห้องสมุด
อยู่ในระดับมากที่สุด 
สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
คือ ด้านมีการดำเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ได้แก่ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ การรวบรวมพันธุ์ไม้มาปลูกในโรงเรียน
การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ การเขียนรายงานและการนำไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด
  และนักเรียนเห็นว่าด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
คือ การให้บริการของห้องสมุดมีความรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์