ผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี

ชื่อผลงาน         :       ผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้

                                   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

                                   โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

ชื่อผู้ศึกษา               :       นายสุทัศน์   ก๋าใจ

หน่วยงาน                :       โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 

                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีการศึกษา       :       2553 บทคัดย่อ 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม  อำเภอเทิง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2553  จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 19 คน โดยมีแผนแบบ      การทดลอง One  Group Pretest –Posttest  Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  8 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี จำนวน 16 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลเมืองดีของชาติ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ                   การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดำเนินการโดยทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลเมืองดีของชาติ จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี จำนวน 16 แผน หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกัน และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี จากนั้นรวบรวมข้อมูลแล้วนำไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี โดยหาประสิทธิภาพ (E1/ E2)  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                   ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.63/85.09 ซึ่ง       สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( =25.53) สูงกว่าก่อนเรียน ( =12.68) และร้อยละ ของความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์  ชุด พลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคมโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 42.81

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุด พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก ( =2.89, =0.31)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์