คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.รับตรง 20 คน

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2551 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2551
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
          2.ผู้สมัครต้องมีคะแนน A-NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าวิชาละ 30 คะแนน (ทุกวิชาคิดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน)
          3.มีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
          4.มีสัญชาติไทย และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการ คัดเลือกได้แล้วก็ตาม
          จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 20 คน  ทั้งนี้ อาจรับไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
          การสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
          1.วิธีการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.it.kmitl.ac.th/ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2551
          หมายเหตุ
          -หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบ ในวันสอบสัมภาษณ์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
          -กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบทาง http://www.it.kmitl.ac.th/
          2.หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร (เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
          1.รูปถ่าย 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ติดบนใบสมัคร
          2.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบปพ.1) แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังอยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          4.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังอยู่ในหน้าเดียวกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          7.สำเนา Portfolio ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
          8.ใบแสดงผลสอบ A-NET
          9.ใบแสดงผลสอบ O-NET (โดยสามารถมาพิมพ์ใบแสดงผล O-NET ได้ที่สถานที่สอบสัมภาษณ์)
          3.อัตราค่าสมัคร 500 บาท (ชำระในวันสอบสัมภาษณ์)
          การคัดเลือกเข้าศึกษา
          คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี การศึกษา 2551 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผลการสอบ A-NET และ O-NET ผลการสอบสัมภาษณ์ ผลการเรียน และ Portfolio (ถ้ามี) ของผู้สมัคร
          1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 เมษายน 2551 โดยพิจารณาจากลำดับคะแนนสอบ A-NET ที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้จาก http://www.it.kmitl.ac.th/
          2.สอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 08.30-12.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
          3.ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์มีเข้าศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 เมษายน 2551 เวลาโดยประมาณ 14.00 น. โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากหน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ http://www.it.kmitl.ac.th/ หรือโทรศัพท์ 0-2737-2551-4 ต่อ 720-721
          4.การยืนยันสิทธิ์
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในวันที่ 11 เมษายน 2551 เวลาโดยประมาณ 15.00 น. ณ หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกการรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2551
          หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบทาง http://www.it.kmitl.ac.th ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
          เงื่อนไขการเข้าศึกษา
          1.ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา และยืนยันสิทธิ์แล้ว จะต้องสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าสถาบันอื่นให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          2.ผู้ที่มารายงานตัวแล้ว ไม่สามารถสมัครคัดเลือกการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการได้อีก โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะแจ้งรายชื่อผู้มารายงานตัว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตัดสิทธิ์
          3.ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนแรกเข้าต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
          เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา
          1.คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา
          1.1 ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET รวมกันในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 240 คะแนน และ
          1.2 ต้องเป็นผู้มีคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกประเภทการรับเข้า
          2.ทุนการศึกษา
          2.1 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ในปีแรก
          2.2 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่ระบุในข้อ 2.1 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงจะได้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ 2
          อัตราค่าเล่าเรียน นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร 
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2737-2551-4 ต่อ 720 หรือ 721 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://www.it.kmuitl.ac.th
           ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 374 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์