มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู


 กำหนดการรับสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-15 พฤษภาคม 2555
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ 21 กรกฏาคม-16 ตุลาคม 2555
ภาคการศึกษาที่ 3 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555-4 กุมภาพันธ์ 2556
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ)


สถานที่รับสมัคร
 โครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 3 ห้อง 313 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


วันสอบสัมภาษณ์
ภาคการศึกษาที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2555
ภาคการศึกษาที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2555
ภาคการศึกษาที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556


จำนวนที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 และ 3/2555)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 -มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 -เป็นผู้บริหารการศึกษา หรือบุคคลากรทางการศึกษา


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 เท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 รับสมัครจำนวน 30 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 และ 3/2555)
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ ก.พ.รับรอง
 -ผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านการศึกษา จะต้องมีประสบการณ์การสอน การจัดการฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานเดี่ยวกับการผลิตและใช้สื่อไม่น้อยกว่า 1 ปี


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 3/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ ก.พ.รับรอง
-มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
-เป็นผู้ที่ทำงานในสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา หรือเคยทำงานในสถานศึกษาระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานมาแสดงพร้อมใบสมัคร หรือเป็นนักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยที่มีหลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการ


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รับสมัครจำนวน 20 คน (รับสมัครทั้ง 3 ภาคการศึกษา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
รับสมัครจำนวน 20 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 -มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับสมัครจำนวน 20 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555-3/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
-มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
-ถ้าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รับสมัครจำนวน 20 คน (รับสมัครทั้ง 3 ภาคการศึกษาเท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 -3/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา และมีรับคะแนนเฉลี่ยคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
-มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
-ถ้าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
รับสมัครจำนวน 100 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555-3/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


วิธีการสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ ณ โครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 ในราคาชุดละ 60
บาท  สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ โครงการบัณฑิต อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อัตราค่าสมัคร 300 บาท หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติจำนวน 350 บาท สั่งจ่ายไปรษณีย์รามอินทรา ในนามเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สมัครต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครและการสอบสัมภาษณ์ได้ถูกต้องรวดเร็ว

หลักสูตรประกอบการสมัคร
-ใบสมัคร (บฑ 01)
 -รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 -สำเนาใบรับรองผลการศึกษา พร้อมฉบับจริง
 -หนังสือรับรอง
 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
 -หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)


 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.0-2521-0294 หรือ www.pnru.ac.th/offi/graduate 

 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์