มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู


 กำหนดการรับสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-15 พฤษภาคม 2555
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ 21 กรกฏาคม-16 ตุลาคม 2555
ภาคการศึกษาที่ 3 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555-4 กุมภาพันธ์ 2556
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ)


สถานที่รับสมัคร
 โครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 3 ห้อง 313 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


วันสอบสัมภาษณ์
ภาคการศึกษาที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2555
ภาคการศึกษาที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2555
ภาคการศึกษาที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556


จำนวนที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 และ 3/2555)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 -มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 -เป็นผู้บริหารการศึกษา หรือบุคคลากรทางการศึกษา


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 เท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 รับสมัครจำนวน 30 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 และ 3/2555)
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ ก.พ.รับรอง
 -ผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านการศึกษา จะต้องมีประสบการณ์การสอน การจัดการฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานเดี่ยวกับการผลิตและใช้สื่อไม่น้อยกว่า 1 ปี


หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 3/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ ก.พ.รับรอง
-มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
-เป็นผู้ที่ทำงานในสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา หรือเคยทำงานในสถานศึกษาระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานมาแสดงพร้อมใบสมัคร หรือเป็นนักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยที่มีหลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการ


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รับสมัครจำนวน 20 คน (รับสมัครทั้ง 3 ภาคการศึกษา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 1/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
รับสมัครจำนวน 20 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 -มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับสมัครจำนวน 20 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555-3/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
-มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
-ถ้าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รับสมัครจำนวน 20 คน (รับสมัครทั้ง 3 ภาคการศึกษาเท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
รับสมัครจำนวน 25 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555 -3/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา และมีรับคะแนนเฉลี่ยคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
-มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
-ถ้าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
รับสมัครจำนวน 100 คน (รับสมัครเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2/2555-3/2555 เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


วิธีการสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ ณ โครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 ในราคาชุดละ 60
บาท  สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ โครงการบัณฑิต อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อัตราค่าสมัคร 300 บาท หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติจำนวน 350 บาท สั่งจ่ายไปรษณีย์รามอินทรา ในนามเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สมัครต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครและการสอบสัมภาษณ์ได้ถูกต้องรวดเร็ว

หลักสูตรประกอบการสมัคร
-ใบสมัคร (บฑ 01)
 -รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 -สำเนาใบรับรองผลการศึกษา พร้อมฉบับจริง
 -หนังสือรับรอง
 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
 -หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)


 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.0-2521-0294 หรือ www.pnru.ac.th/offi/graduate 

 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์